Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Begäran om utlåtande om utredningar som gäller reformen av bestämmelserna om tjänstebrott

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30101/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden angående en promemoria om det straffrättsliga tjänsteansvarets nuläge och allmänna utvecklingsbehov samt beträffande en utredning om utvecklingsbehoven av tjänstebrottsregleringen.

 
Bakgrund
Justitieministeriets promemoria (Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden, 2024: 2) bedöms nuläget för och allmänna utvecklingsbehov i fråga om straffrättsligt tjänsteansvar. Föremål för granskningen var bestämmelserna om tjänstebrott i 40 kapitel i strafflagen, bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar utanför strafflagen, det förhöjda straffrättsliga tjänstemannaskyddet enligt strafflagen och vissa bestämmelser i den allmänna delen av strafflagen.
Bakgrunden till bedömningen har varit förutom samhälleliga förändringar som påverkar tjänsteansvaret också ett uttalande som riksdagen godkände i samband med social- och hälsovårdsreformen. Slutsatsen i bedömningspromemorian är att bestämmelserna om tjänstebrott inte helt motsvarar dagens behov.

I Matti Muukkonens utredning (Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar 2024: 1), granskas systemet med tjänsteansvar och särskilt bestämmelserna om tjänstebrott och behoven att utveckla bestämmelserna. I utredningen föreslås bland annat att definitioner skulle förflyttas från straffrättslig reglering till förvaltningsrättslig reglering.
 
Målsättningar
Hörande av intressentgrupper i anslutning till projektet för bedömning av straffrättsliga bestämmelser om tjänsteansvar (OM060:00/2021)
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandena senast den 15 april 2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemorian om nuläget och de allmänna utvecklingsbehoven i fråga om det straffrättsliga tjänsteansvaret och om utredningen om behoven att utveckla bestämmelserna om tjänstebrott.

Utlåtandena ska lämnas in senast den 15 avril 2024 kl. 16.15 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/30101/2021 i VAHVA.

Utlåtanden kan också lämnas in per e-post till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om@gov.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/30101/2021 som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Justitieministeriet betalar inte arvode för begärda eller givna utlåtanden.

 
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande:

lagstiftningsråd, enhetschef Jussi Matikkala, jussi.matikkala@gov.fi    tel. 0295 150 486

 
Sändlista:
Akava ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JHL    
JUKO    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori em. Olli Mäenpää    
Professori em. Pekka Viljanen    
Professori em. Raimo Lahti    
Puolustusministeriö    
SAK    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tdk    
Transparency International Suomi ry    
Tuomariliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun Hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi, Yhtk, KT, OT tdk    
Ämnesord

Julkinen hallinto

rikosoikeus

julkisyhteisöt

virkavastuu

virkavelvollisuudet

virkarikokset

julkinen valta

julkinen hallintotehtävä