Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/486/2022

Vastausaika on päättynyt: 29.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia, veronkantolakia, tullilakia, ajoneuvoverolakia ja seitsemää muuta verolakia.
 

Ehdotetuilla muutoksilla poikettaisiin eräiltä osin hallintolakiin ehdotetusta automaattista päätöksentekoa julkisessa hallinnossa koskevasta yleissääntelystä. Automaattinen ratkaiseminen olisi tällöinkin mahdollista vain silloin, kun hallintolaissa säädettäviksi ehdotetut yleiset edellytykset asian automaattiselle ratkaisemiselle täyttyvät.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa Verohallinnon automaattinen päätöksenteko seuraamusten määräämisessä, oikaisuvaatimusten käsittelyssä ja eräissä muissa asioissa, joissa se ei olisi sallittua hallintolakiin ehdotetun sääntelyn mukaan. Tavoitteena on Tullin osalta mahdollistaa oikaisuvaatimuksia koskeva automaattinen päätöksenteko ja Liikenne- ja viestintäviraston osalta seuraamusten määräämistä koskeva automaattinen päätöksenteko.

Lisäksi esityksen tavoitteena on lisätä verovelvollisen oikeusturvaa oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun määräämismenettelyssä. Tarkoituksena on myös yhtenäistää Verohallinnon menettely rekisteröintiä ja verokausia koskevien päätösten antamisessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.7.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies@gov.fi

erityisasiantuntija Pertti Nieminen, 0295 530 461, pertti.nieminen@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pienpanimoliitto ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vapers Finland ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

verotus

Liikenne- ja viestintävirasto

automaattinen päätöksenteko

automatiserat beslutsfattande

verohallinto

tulli

beskattning

Transport- och kommunikationsverket

skatteförvaltningen

tull