Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: 2T3JNW2-10

Vastausaika on päättynyt: 12.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. 

Sopimuksen tavoitteena on syventää EU:n ja Singaporen yhteistyötä laaja-alaisesti, ja se muodostaa kehyksen alakohtaisille sopimuksille ja yhteistyölle. Sopimus kattaa kaikki olemassa olevat yhteistyön alat ja avaa mahdollisuuksia yhteistyöhön uusilla aloilla. Poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön lisäksi sopimus pitää sisällään yhteistyön alueellisten ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Singaporen kanssa tehty sopimus on sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien, tarvittavien oikeudellisten menettelyjen suorittamisesta.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.
Tausta
Euroopan unionin neuvosto valtuutti komission marraskuussa 2004 neuvottelemaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Singaporen ja viiden muun Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN:in jäsenmaan kanssa. Neuvottelut saatettiin päätökseen toukokuussa 2013, ja sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2018.

Marraskuussa 2019 voimaan tullutta vapaakauppasopimusta lukuun ottamatta EU:n ja Singaporen sopimussuhde perustuu tällä hetkellä vuonna 1980 tehtyyn Euroopan yhteisön ja ASEAN-järjestön yhteistyösopimukseen. Tätä voidaan pitää vanhentuneena ja riittämättömänä pohjana EU:n ja Singaporen nykymuotoiselle yhteistyölle. EU:n ja sen jäsenvaltioiden useiden maiden kanssa solmimat uudet kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) ovat aiempaa laaja-alaisempia, ja niiden on tarkoitus vastata nykypäivän haasteisiin. EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella korvataan aiemman Euroopan yhteisön ja ASEAN-järjestön välisen sopimuksen muodostama oikeudellinen kehys.

Sopimus on EU:n neljäs ASEAN-maan kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Aiemmat sopimukset on tehty Indonesian, Filippiinien ja Vietnamin kanssa.

Rinnakkain kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kanssa käytiin neuvotteluja EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta ja investointisuojasopimuksesta, joiden kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimus muodostaa institutionaalisen kokonaisuuden.
Tavoitteet
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoite on edistää osapuolten välistä laaja-alaista yhteistyötä. Sopimus toimii perustana, joka määrittelee EU:n ja Singaporen väliset suhteet ja tarjoaa kehyksen EU:n ja sen jäsenvaltioiden kahdenväliselle toiminnalle Singaporen kanssa. Näin sopimuksen tarkoituksena on edesauttaa poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä rauhan, vakauden ja vaurauden edistämiseksi sekä sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi. Sopimuksella pyritään myös yleisesti vahvistamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden poliittista ja taloudellista merkitystä Kaakkois-Aasiassa, kuten myös Singaporen merkitystä EU-alueella.

Sopimuksessa korostuvat kantojen koordinointi ja tiedonvaihto kansainvälisillä foorumeilla. Demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin ja muuhun yhteiseen arvopohjaan nojaavien toimintatapojen kehittäminen sekä näiden arvojen edistäminen ovat sopimuksen läpileikkaavia teemoja.

Sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi osapuolet sopivat yhteisen sekakomitean perustamisesta.

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen sopimukselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0070 - Sopimus kaikilla EU-kielillä EUR-Lex -sivustolla. (Sivusto englanniksi)

Liitteet:

HE Singapore PCA_fi.docx - Esitys suomeksi

HE Singapore PCA_sv.docx - Proposition på svenska

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.5.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteisiin asa-10@formin.fi ja otso.salvi@formin.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi ovat palvelun sivulla Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi tarvittaessa pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa vastuuvirkamies Otso Salvi, otso.salvi@formin.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Ulkoministeriö

Singapore

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka