Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5698/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia rakennusperinnön suojelemisesta ja rikoslakia.

Keskeisin muutosehdotus on luopuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta ympäristöministeriön vahvistettaviksi. Päätöksistä valitettaisiin ympäristöministeriön sijasta suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen. Lakiin rakennusperinnön suojelemisesta myös lisättäisiin mahdollisuus hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa poiketa suojelupäätöksestä ja korvaussääntelyä uudistettaisiin. Lisäksi suojeluesityksen tekemistä sekä asianosaisten ja viranomaisten kuulemista ja muuta menettelyä rakennusperintölain mukaisissa asioissa koskeviin säännöksiin ehdotetaan tarkennuksia ja lisäyksiä. Rikoslaissa säädettyjä rangaistusperusteita ehdotetaan laajennettaviksi poikkeamisluvan ehtojen rikkomiseen. Menettelyä rikosasioiden käsittelyssä ehdotetaan myös selvennettäväksi.
 
Tausta

Lakiin rakennusperinnön suojelemisesta perustuvien suojelumenettelyjen vuotuinen määrä on lain kymmenvuotisen voimassaolon aikana kasvanut ja toisaalta yksittäisen suojeluasian kesto pidentynyt. Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti hallinnon sisäisistä muutoksenhakumenettelyistä  pyritään luopumaan ja niitä onkin viime vuosina vähennetty.  Alistusmenettelyn purkamisen yhteydessä lakiin ehdotetaan tarpeelliseksi havaittuja muutoksia ja täydennyksiä.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on edistää rakennussuojelun, suojelusta poikkeamisen ja muutoksenhaun sujuvuutta sekä selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa ja asianosaisten asemaa.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään keskiviikkona 24. kesäkuuta 2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta.

Myös muut kuin alla Jakelukohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >Lausuntopalvelu.fi >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Matleena Haapala, 0295 250332, matleena.haapala@ym.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Maisema-arkkitehtuuri    
Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Arkkitehtuurin historia    
Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Yhdyskuntasuunnittelu    
Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, YTK    
Akaan kaupunki    
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura    
Alvar Aalto -säätiö    
ARA    
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL    
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu    
Arkkitehtuurimuseo    
Askolan kunta    
Bryggman-instituutti    
Digi- ja väestötietovirasto    
Docomomo Suomi Finland ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan museo    
Etelä-Karjalan museo    
Etelä-Karjalan museo    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan museo    
Etelä-Pohjanmaan museo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Europa Nostra Finland    
Europa Nostra Finland    
Forum Marinum    
Forum Marinum    
Hausjärven kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia    
Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Taidehistoria    
Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Ympäristöekonomia    
Helsingin yliopistokiinteistöt    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen Liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
ICOMOS Suomen osasto    
ICOMOS Suomen osasto    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Inarin kunta    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet    
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos, Maantiede    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Taidehistoria    
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Kulttuuripolitiikka    
K.H. Renlundin museo    
K.H. Renlundin museo    
K.H. Renlundin museo    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun maakunta -kuntayhtymä    
Kainuun museo    
Kainuun museo    
Kajaanin kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen museo    
Keski-Suomen museo    
Keski-Suomen museo    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Kokkolan kaupunki    
Kolttien kyläkokous    
Konneveden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuopion luonnontieteellinen museo    
Kuopion luonnontieteellinen museo    
Kuortaneen kunta    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson museo    
Kymenlaakson museo    
Lahden kaupunginmuseo    
Lahden kaupunginmuseo    
Lahden kaupunginmuseo    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Lapin rakennusperinne ry    
Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Matkailun kulttuuritutkimus    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lusto Suomen metsämuseo    
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo    
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo    
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo    
Maa- ja kotitalousnaiset    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto    
Maaseutuvirasto    
Metsähallitus, luontopalvelut    
Metsähallitus, luontopalvelut    
Metsäntutkimuslaitos Metla    
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio    
Mobilia, tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo    
Mobilia, tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo    
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Museovirasto    
Museovirasto    
Myrskylän kunta    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto    
Parikkalan kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan museo    
Pohjois-Pohjanmaan museo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon museo    
Porvoon museo    
Porvoon museo    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puutarhataiteen seura ry    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennusperinteen Ystävät    
Rakennustaiteen seura    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rantasalmen kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan museo    
Satakunnan museo    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Arkeologinen seura    
Suomen Arkeologinen seura    
Suomen arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Ilmailumuseo    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen kaupunkitutkimuksen seura    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry.    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylätoiminta    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen maatalousmuseo Sarka    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK    
Suomen Muinaismuistoyhdistys    
Suomen Muinaismuistoyhdistys    
Suomen museoliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Ortodoksinen kirkko, Kirkollishallitus    
Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen Urheilumuseo    
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy    
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)    
Taidehistorian seura    
Taidehistorian seura    
Talonpoikaiskulttuurisäätiö    
Tampereen kaupunki    
Tampereen museot    
Tampereen museot    
Tampereen museot    
Tampereen museot    
Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos    
Teollisuusperintöseura    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tornionlaakson museo    
Tornionlaakson museo    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun museokeskus    
Turun museokeskus    
Turun museokeskus    
Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Maisemantutkimuksen oppiaine    
Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Suomen historia    
Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus    
Tyrnävän kunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupungin museot    
Vaasan kaupungin museot    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto, Aluetieteen laitos    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Viherympäristöliitto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura    
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi