Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rakennuksen ääniympäristöohje

Rakennuksen ääniympäristöohje

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM3/6211/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Tämä lausuntopyyntö koskee ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen ääniympäristöstä (jäljempänä ääniympäristöohje). Ohjeessa tarkastellaan rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja sitä kuvaavien ominaisuuksien todentamista perustuen ympäristöministeriön asetukseen 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä (jäljempänä ääniympäristöasetus).

Ääniympäristöohjeeseen on koottu ääniympäristöasetuksen soveltamiseen liittyvä ohjeistus. Ohjetta sovelletaan vaatimustenmukaisuuden toteuttamisessa, koskien rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua, lupamenettelyä ja valvontaa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa.

Tausta

Ääniympäristöasetuksella on saatettu voimaan rakennuksen ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevat vaatimukset maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti.

Keskeisimmät muutokset ovat uudet ääneneristystä koskevat indikaattorit, askelääneneristyksen taajuusalueen laajentaminen, rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä koskevat vaatimukset sekä jälkikaiunta-aikaa ja puheenerotettavuutta koskevien vaatimusten asettaminen ääniolosuhteiden määrittämiseksi.

Tavoitteet

Ääniympäristöohjeen tarkoituksena on selkeyttää suunnitteluun ja todentamiseen liittyviä menettelytapoja, joiden avulla ääniympäristöasetuksella säädetyt rakennuksen ääniympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset voidaan saavuttaa.

Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170796 - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170796 - Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader 796/2017

Liitteet:
Aikataulu

Lausuntoaika on 7.3.-20.4.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 20.4.2018 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
Ohjeluonnoksesta antaa lisätietoa
Ari Saarinen, p. 050 4137664
etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
A-Insinöörit    
Akukon Oy    
Akustinen Seura ry    
Betoniteollisuus ry    
Ecophon Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy    
FINVAC ry    
Helimäki Akustikot Oy    
Helsingin kaupunki    
Insinööritoimisto W. Zenner Oy    
Knauf Oy    
Kone Oy    
Liikennevirasto    
Oulun kaupunki    
Paroc Oy    
Pientaloteollisuus PTT ry    
Promethor Oy    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Talotekniikkateollisuus ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Turun ammattikorkeakoulu    
Uponor Oy    
Uudenmaan ely-keskus    
WSP    
Asiasanat

Melu, meluntorjunta, ääni, ääniympäristö, ääniolosuhteet, akustiikka