Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6176/2024

Vastausaika päättyy: 26.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta, jossa asetukseen ehdotetaan lisättäväksi tarkemmat säännökset eräiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeudesta kirjata lääkemääräyksen annostusohjeen muutoksia. Asetuksessa ehdotetaan myös muutettavaksi lääkemääräyksen iterointia koskeva säännös rakenteisen kirjaamisen käytännön mukaiseksi. Lisäksi asetuksesta ehdotetaan kumottaviksi eräät lääkemääräyksen uudistamista ja potilasasiakirjoihin lääkemääräyksistä tehtäviä merkintöjä koskevat säännökset uuden asiakastietolain säätämisen ja lääkemääräyslain muuttamisen johdosta.
Tausta
Asetuksen muutoksen keskeisenä tavoitteena on tukea lääkityslistan toimeenpanoa ja kehittämistä ja kerätä hajallaan olevat tiedot potilaalle määrätyistä lääkkeistä yhdeksi valtakunnalliseksi lääkityslistaksi (Kanta-lääkityslista), johon potilaiden lääkehoitoon liittyvät tiedot tallennetaan. Kun lääkityslistan myötä potilaan lääkehoitoa koskevat kirjaukset pääsääntöisesti tallennetaan reseptikeskukseen, on oikeus tallentaa potilaan annostusohjeiden muutoksia annettava tietyille ammattiryhmille, jotta potilaan lääkehoidon annostustiedot pysyvät reseptikeskuksessa ajantasaisina. Asetusehdotuksen iterointitavan muutos liittyy siihen, että sähköisessä lääkemääräyksessä iteroinnin kirjaus tehdään valitsemalla uudelleen tapahtuvien toimituskertojen määränumeraalisesti tekstimuotoisen latinankielisen kirjauksen sijasta rakenteisen kirjaamisen käytännön mukaisesti.    Asetuksessa on tarkoitus myös luopua lääkemääräyksen uudistamispyynnön tekemiselle asetettavista aikarajoista.
 
Tavoitteet
Lausuntopyyntöön annetut lausunnot otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
 Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.4.2024 mennessä. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan lausunnossaan diaarinumeroon VN/6176/2024 ja säädösvalmisteluhankkeen tunnisteeseen STM025:00/2024.      Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtioneuvoston Hankeikkunassa. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa Lausuntopyynnöt - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)  
Valmistelijat
Lakimies Tuula Nousu, puh. 029 516 3005, 050 436 6425, etunimi.sukunimi@gov.fi
                                                                             
                 
 
Jakelu:
Apotti    
Apteekkariliitto    
Attendo Oy    
CGI    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Fimea    
Hammaslääkäriliitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkärikeskus Aava    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

Lääke

förskrivning av läkemedel

lääkkeet, lääkkeen määrääminen

läkemedel