Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnos / koneasennuksen ja kunnossapidon osaamisalat

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnos / koneasennuksen ja kunnossapidon osaamisalat

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3732-2020

Vastausaika on päättynyt: 30.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksen sivuista 126.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet uudistettiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Usean eri ammattitutkinnon sisältämä osaaminen yhdistettiin uudeksi laaja-alaiseksi koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnoksi. Tutkinnon peruste on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4556445/reformi/tiedot

Opetushallitus on saanut palautetta, että koneenasennukseen ja kunnossapitoasennukseen liittyvän osaamisen yhdistäminen on tuonut joitain haasteita koulutuksen järjestämisessä ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamisessa. Erityisesti tämä palaute on koskenut kunnossapitoasennuksen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa (Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonpano- ja huoltotyöt, 50 osp). Opetushallitus on käynyt vuoropuhelua palautteen antajien ja kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunnan kanssa asiasta.

Opetushallituksen saaman palautteen perusteella nyt voimassa oleva kunnossapitoasennuksen osaamisala on jaettu luonnosversiossa kahteen eri osaamisalaan, jotta opiskelija voisi halutessaan erikoistua joko koneasennuksiin tai kunnossapitoasennuksiin. Uudessa ehdotuksessa opiskelijalla jäisi edelleen mahdollisuus suorittaa halutessaan kummatkin tutkinnon osat. Alla on luettelo nyt voimassa olevista tutkinnon osista, joihin on tehty luonnosversiossa muutoksia:
  • Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonapano- ja huoltotyöt (tutkinnon osa on jaettu kahteen erilliseen tutkinnon osaan)
  • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmätyöt (tutkinnon osa on jaettu kahteen erilliseen tutkinnon osaan)
  • Koneasennuksen ja kunnossapidon pienoisjänniteasennukset (tutkinnon osa on yhdistetty Koneasennuksen ja kunnossapidon automaatiotyöt -tutkinnon osan kanssa)
  • Koneasennuksen ja kunnossapidon automaatiotyöt (tutkinnon osa on yhdistetty Koneasennuksen ja kunnossapidon pienoisjänniteasennukset kanssa -tutkinnon osan kanssa)
Yllä olevien tutkinnon osien jakamisen ja yhdistämisen lisäksi kyseisten tutkinnon osien sisältö on uudistettu voimassa oleviin tutkinnon osiin nähden.

Tässä projektissa ei uudistettu koko tutkinnon perustetta. Tutkinnon perusteen luonnokseen tehtiin vain välttämättömimmät muutokset, jotta se vastaisi sisällöltään entistä paremmin alan tarpeisiin. 

Luonnokseen uudistettiin voimassa olevan koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon kunnossapitoasennuksen osaamisala (luonnoksen sivut 126) siinä laajuudessa kuin nähtiin palautteiden perusteella tarpeelliseksi. Hissiasennuksen ja raideliikennekaluston kunnossapidon osaamisaloja ei uudistettu tässä yhteydessä. Mahdolliset palautteet kyseisiin osaamisaloihin voidaan kuitenkin hyödyntää tulevissa perusteiden kehittämisprojekteissa.
 
Uuden koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 30.10.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme luonnoksen sivuista 126 seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Välitäthän tätä viestiä eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa yli-insinööri tomi.ahokas@oph.fi
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
AMKE - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
KONE Hissit Oy    
Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rastor-instituutti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet