Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmasta vuosille 2020−2025

Lausuntopyyntö Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmasta vuosille 2020−2025

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3208/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma ja Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä 2018−2025 pyytävät lausuntoa ke 16.10. mennessä valmisteilla olevasta Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaluonnokseen vuosille 2020−2025

Suunnitelmaa on valmisteltu vuosina 2018−2019 THL:n pääjohtajan asettaman laajan poikkihallinnollisen ohjausryhmän alaisuudessa osana Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman toimeenpanoa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde/STM, varapuheenjohtajana poliisitarkastaja Pekka Heikkinen/POHA ja sihteerinä kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti/THL. 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelman tarkoituksena on säädöksiin ja sopimuksiin, kansainvälisiin ja kansallisiin ohjeisiin ja suosituksiin, tilastotietoon ja tutkimusnäyttöön perustuen esittää vuosille 2020−2025 kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet 0−17-vuotiaisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä myös hoitoon, haitan minimointiin ja arviointiin. Suunnitelma julkaistaan verkkojulkaisuna STM:n julkaisusarjassa ti 26.11.2019 THL:ssä pidettävän Supporting Non-violent and Participatory Childhoods –seminaarin yhteydessä.

Huomioitavaksi: Suunnitelmaluonnoksen sisältö on laaja ja perustuu käsitteiltään Maailman terveysjärjestö WHO vuonna 2016 julkaisemaan INSPIRE-strategian ja THL:n väkivaltakäsitetyöryhmän kesän 2019 luonnoksen linjauksiin. Sisältö on rakenteellisesti jaettu 14 lukuun. Jokaisella luvulla on valmisteluvaiheessa ollut nimetty vastuukirjoittaja/t, jotka ovat koordinoineet luvun kirjoittamistyötä yhteistyössä mahdollisten muiden kirjoittajien kanssa. Kirjoittajia suunnitelmassa on yhteensä vajaa 80 ja heidän nimensä on kirjattu kunkin luvun alkuun. Lukujen luonnosversioista on lisäksi kerätty vuonna 2019 palautetta noin 70 muulta asiantuntijalta, joiden nimet tulevat myöhemmin näkyville suunnitelman liitteisiin.

Monet ilmiöt linkittyvät läpileikkaavasti koko suunnitelmaan ja tämä on pyritty huomioimaan linkityksillä eri lukujen välillä. Suunnitelman sisällössä tarkastellaan laaja-alaisesti erityyppistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen ehkäisyä eri tulokulmista käsin. Sisällössä on pyritty vastaamaan myös ajankohtaisiin aihepiirin ilmiöihin (ks. luvut 10−12 seksuaaliväkivaltaa käsittelevät luvut, luku 13 Haavoittuvat ryhmät ja luku 14 Erityiskysymykset).  Kuopiossa 1.10.2019 oppilaitoksessa tapahtuneesta väkivaltaisesta teosta ja aihepiiriin liittyvistä ilmiöistä käydään keskustelua ohjausryhmässä loka-marraskuussa 2019.
 
Liitteet:
Aikataulu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma ja Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä 2018−2025 pyytävät lausuntoa ke 16.10. mennessä valmisteilla olevasta Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaluonnokseen vuosille 2020−2025
 
Vastausohjeet vastaanottajille
  • Tavoite- ja toimenpidesuunnitelman luonnos lähetetään sovituille lausunnonantajatahoille sähköpostitse 3.10.2019
  • Tavoite- ja toimenpidesuunnitelman luonnos on oikolukematon versio ja mahdolliset kieliasu- ja oikeinkirjoitusasiat pyydetään jättämään huomioimatta. Viitemerkinnät ja luettelot ovat myös osin tarkistamatta ja tekstissä on vielä luonnosvaiheen merkintöjä (esim. viitetieto puuttuu).
  • Lausunnoissa pyydetään aikataulun tiukkuus ja sisällön laajuus huomioiden antamaan palautetta tiiviisti yleisellä tasolla koko suunnitelmasta ja yksityiskohtaisemmin olennaisilta osin vain lähinnä kunkin tahon asiantuntemusalueeseen ja kyseiseen lukuun/lukuihin liittyen (muut luvut on mahdollisuus jättää lausuntopalvelussa lausumatta)
  • Suunnitelman sisältöön ehdotetut korjaus- ja lisäysehdotukset tulee kirjata mahdollisimman tiiviisti, konkreettisesti, ymmärrettävästi ja hyvin perusteltuna. Lausuntopyyntö lähetetään monille tahoille (yhteensä n. 60) ja niiden käsittelyaika on hyvin rajallinen.
  • Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään luvuissa 4−14 esitettyihin tavoite- ja toimenpidetaulukoihin ja niiden sisältöihin:
  • Tavoitteet ja toimenpiteet ovat kyseisen ilmiön kannalta keskeisimpiä
  • Toimenpiteet on perusteltu (ml tekstiosuus) riittävällä tavalla
  • Toimenpiteiden vastuutahoiksi on merkitty asianmukaiset tahot
  • Toimenpiteen arviointiin (mm. vuonna 2022 tehtävä väliarviointi) kirjattu mittari/t soveltuvat toimenpiteen toteutumisen arviointiin. Mikäli mittaria ei ole esitetty luonnoksessa, toivotaan siihen mahdollisia ehdotuksia lausunnonantajalta.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
 
Kehittämispäällikkö/                                                Ulla Korpilahti
ohjausryhmän sihteeri
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
p. 029 524 8668
Neuvotteleva virkamies/                                        Pirjo Lillsunde
ohjausryhmän puheenjohtaja
STM
etunimi.sukunimi@stm.fi
p. 029 516 3177
 
Jakelu:
info@asemanlapset.fi    
Espoo    
Fida    
FPD    
Helluntaikirkko    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
heuni@om.fi    
HUS    
info@ihmisoikeusliitto.fi    
info@siirtolaisuusinstituutti.fi    
Ita-Uusimaa    
Itla    
Itla    
JC    
kaari.mattila@ihmisoikeusliitto.fi    
kirjaamo.helsinki@poliisi.fi    
kirjaamo@jamk.fi    
kirjaamo@jyu.fi    
kirjaamo@karvi.fi    
kirjaamo@kuopio.fi    
kirjaamo@metropolia.fi    
kirjaamo@oulu.fi    
kirjaamo@uef.fi    
kirjaamo@utu.fi    
kontakti@lyomatonlinja.fi    
KUH    
Kuntaliitto    
KVL    
Kynnys ry    
laakariliitto@laakariliitto.fi    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
LPSY    
Maria akatemia    
Mieli    
migri@migri.fi    
mll@mll.fi    
nita.taivaloja@krits.fi    
Nuorikirkko    
OKM    
OM    
Oma kamu    
Oma kamu    
OPH    
Oulu    
Pelastakaa lapset    
Pelastakaa lapset ry    
POHA    
PPSHP    
PSHP    
Psyli    
Punainen risti    
registrator@abo.fi    
rehtorintoimisto@laurea.fi    
rskk@om.fi    
sari.aalto-matturi@mieli.fi    
Seta    
Sexpo    
SM    
solidaarisuus@solidaarisuus.fi    
SRK    
stm    
tamk@tuni.fi    
Tampere    
TEM    
Terveydenhoitajaliitto    
THL    
toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi    
toimisto@lskl.fi    
toimisto@pesapuu.fi    
toimisto@talentia.fi    
Tuni    
Turku    
TYKS    
Unicef    
Unicef    
Vamlas    
vantaa    
VKSV    
Väestöliitto