Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22627/2023

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Euroopan komissio antoi 14.7.2021 niin kutsutun 55-valmiuspaketin, jonka ehdotuksilla toimeenpannaan Euroopan unionin (EU) ilmastolailla (2021/1119) asetetut velvoitteet vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttaa ilmastoneutraalius EU-tasolla vuoteen 2050 mennessä.

Osana 55-valmiuspakettia komissio antoi neljä lentoliikennettä koskevaa ehdotusta: kestävien lentopolttoaineiden käytön edistämiseen pyrkivän ReFuelEU Aviation -asetusehdotuksen (COM (2021) 561 final), ehdotuksen asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (COM(2021) 559 final), joka sisältää myös sähkönsyöttöä paikallaan oleviin ilma-aluksiin koskevia tavoitteita, päästökauppadirektiivin muutosehdotuksen lentoliikenteen osalta (COM (2021) 551 final) sekä energiaverodirektiivin muutosehdotuksen (COM (2021) 563 final), joka sisältää lentoliikenteen polttoaineiden verovapauden poiston EU:n sisäisessä liikenteessä.   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2405 tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle (jäljempänä asetus lentoliikenteen kestävistä polttoaineista) annettiin 18.10.2023. Asetuksella pyritään edistämään kestävien lentopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä ja turvaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopan unionin lentoliikennemarkkinoilla. Euroopan unionilla tai Suomella ei ole aiempaa vastaavaa sääntelyä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1804 vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (jäljempänä jakeluinfra-asetus) annettiin 13.9.2023. Asetuksen tavoite on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä mahdollistamalla riittävän kattava ja laaja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri teillä, satamissa ja lentoasemilla.
Tavoitteet
Esityksen pääasiallisena tavoitteena on täsmentää ja täydentää kansallisella sääntelyllä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle annettua EU:n asetusta (Asetus lentoliikenteen kestävistä polttoaineista). Lisäksi esityksellä täsmennetään ja täydennetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2023/1804 (niin sanottu AFIR-asetus, tässä esityksessä jakeluinfra-asetus) sähkönsyöttöä paikallaan oleviin ilma-aluksiin koskevaa sääntelyä.

Lentoliikenteen kestävistä polttoaineista annetun asetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi osoitettaisiin ilmailulaissa ilma-aluksen käyttäjien ja unionin lentoasemanpitäjien osalta Liikenne- ja viestintävirasto. Ilmailulakiin lisättäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle tulevat asetuksen edellyttämät tehtävät sekä seuraamusjärjestelmää koskeva sääntely.

Lentoliikenteen kestävistä polttoaineista annetun asetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi osoitettaisiin uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetussa laissa lentopolttoaineen toimittajien osalta Energiavirasto. Uusiutuvien polttoaineiden edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin lisättäisiin Energiavirastolle tulevat asetuksen edellyttämät lentopolttoaineen toimittajia koskevat tehtävät sekä lentopolttoaineiden toimittajia koskevan seuraamusjärjestelmän sääntely.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 3.4.2024 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/22627/2023.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVA:an.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Joona Huhtakangas
Liikenne- ja viestintäministeriö 
+358 29 5342131
joona.huhtakangas@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enontekiön lentoasema    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Joen Service Oy    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Mikkelin lentoasema    
Neste Oyj    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Seinäjoen lentoasema    
Shell Aviation Finland Oy    
St1 Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Lentoliikenne

polttoaine