Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22627/2023

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Europeiska kommissionen antog den 14 juli 2021 det så kallade Fit for 55-paketet (nedan 55%-paketet). Genom förslagen i paketet genomförs åtagandena enligt europeiska klimatlagen (EU) 2021/1119) om att fram till 2030 minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent från 1990 års nivå och uppnå klimatneutralitet på unionsnivå senast 2050.

Som en del av 55%-paketet lade kommissionen fram fyra förslag som gäller lufttrafik: förordningsförslaget ReFuelEU Aviation som syftar till att främja användningen av hållbara flygbränslen (COM (2021) 561 final), förslaget till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av direktiv 2014/94/EU (COM (2021) 559 final) som också innehåller mål för elförsörjning till parkerade luftfartyg, förslaget till ändring av utsläppshandelsdirektivet i fråga om luftfart (COM (2021) 551 final) samt förslaget till ändring av energiskattedirektivet (COM (2021) 563 final) som innefattar ett slopande av skattefriheten för flygbränslen i transporterna inom EU.   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2405 om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (nedan förordningen om hållbara bränslen för lufttransport) utfärdades den 18 oktober 2023. Syftet med förordningen är att främja införandet av hållbara flygbränslen inom lufttransport och att trygga jämlika verksamhetsförutsättningar på Europeiska unionens luftfartsmarknad. Varken Europeiska unionen eller Finland har någon motsvarande reglering sedan tidigare.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och om upphävande av direktiv 2014/94/EU (nedan förordningen om distributionsinfrastruktur) antogs den 13 september 2023. Syftet med förordningen är att främja övergången till alternativa drivkrafter genom att möjliggöra en tillräckligt täckande och omfattande infrastruktur för alternativa bränslen på vägar, i hamnar och på flygplatser.
Målsättningar
Propositionens huvudsakliga syfte är att genom nationell reglering precisera och komplettera EU:s förordning om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (förordningen om hållbara bränslen för lufttransport). Genom propositionen preciseras och kompletteras därutöver bestämmelserna om elförsörjning till stillastående luftfartyg i EU:s förordning (EU) 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och om upphävande av direktiv 2014/94/EU (den s.k. AFIR-förordningen, i denna proposition förordningen om distributionsinfrastruktur).

I luftfartslagen föreslås Transport- och kommunikationsverket bli behörig myndighet enligt förordningen om hållbara bränslen för lufttransport i fråga om luftfartygsoperatörer och unionsflygplatsernas ledningsenheter. Det föreslås att i luftfartslagen tas in bestämmelser om de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket åläggs till följd av den förordningen samt bestämmelser om påföljdssystemet.

I lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport föreslås Energimyndigheten bli behörig myndighet enligt förordningen om hållbara bränslen för lufttransport i fråga om flygbränsleleverantörer. Det föreslås att i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport tas in bestämmelser om de uppgifter som Energimyndigheten åläggs i fråga om flygbränsleleverantörer till följd av den förordningen samt bestämmelser om påföljdssystemet för flygbränsleleverantörer.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs senast den 3 april 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten.Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten.

Även aktörer som inte nämns särskilt i sändlistan kan lämna in sitt utlåtande.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar - > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. Vi ber er nämna ärendenummer VN/22627/2023 i utlåtandet.
Beredare
Ylitarkastaja Joona Huhtakangas
Liikenne- ja viestintäministeriö 
+358 29 5342131
joona.huhtakangas@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enontekiön lentoasema    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Joen Service Oy    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Mikkelin lentoasema    
Neste Oyj    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Seinäjoen lentoasema    
Shell Aviation Finland Oy    
St1 Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Lentoliikenne

polttoaine