Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18438/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Eduskunta hyväksyi 18.12.2018 kevytautoja koskevat lait, joiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa uusi liikkumisen muoto nuorille, 15-17-vuotiaille, sallimalla nopeusrajoitettu henkilöauto nuorten käyttöön mopoautoa vastaavasti AM121-luokan ajokortilla. Asiaan liittyvien asetusten ja määräysten valmistelun yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että ehdotuksen suhteessa Euroopan unionin lainsäädäntöön on sellaisia ongelmia, että asiaan liittyvien lakien voimaantuloa oli lykättävä, kunnes ehdotukseen liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista. Lakien voimaantulon siirtämiseen vuodella liittyvä hallituksen esitys (HE 21/2019 vp) annettiin eduskunnalle, joka hyväksyi voimaantulon siirtämisen 16.10.2019. Tasavallan presidentti vahvisti lait 25.10.2019 ja niiden voimaantulopäivä on 1.11.2020.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti keskustelut komission liikenteen pääosaston kanssa välittömästi lakien hyväksymisen jälkeen ja toi niissä esiin lainsäädännön liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä. Tarkoituksena oli löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia. Heinäkuun lopulla kävi kuitenkin ilmi, ettei komissio tulisi antamaan suostumustaan ajokorttidirektiivin soveltamisalan poikkeuksesta, jolloin lakien kumoaminen on ainoa laillinen vaihtoehto. Lakien kumoamista koskeva hallituksen esitys valmisteltiin nopealla aikataululla liikenne- ja viestintäministeriössä.

Lakien kumoamatta jättäminen aiheuttaisi tilanteen, jossa Suomen lainsäädäntö olisi ristiriidassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa, mikä johtaisi suurella todennäköisyydellä rikkomusmenettelyyn. Rikkomusmenettelyn ja mahdollisen oikeudenkäynnin seurauksena olisi todennäköistä, että kansallinen lainsäädäntö jouduttaisiin kumoamaan, ja valtio tuomittaisiin sakkoihin. 
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa, että ajoneuvolaki, ajokorttilaki ja muut kevytautoihin liittyvät lait ovat yhteensopivia Euroopan unionin lainsäädännön kanssa.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.11.2020, jotta kumottavat lait eivät ehdi tulla voimaan.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM048:00/2020 - Linkki Hankeikkunaan (Hankeikkunasta saatavilla HE:n liitteet: asiakirja 1/Meeting ja 2/Memorandum)

Liitteet:

Lausuntokierros_HE Kevytautolakien kumoaminen_25.8.2020.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

HE_sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som gäller lätta bilar

Aikataulu
Hallituksen esitys eduskunnalle lakien kumoamisesta on annettava viimeistään syyskuussa ja tavoitteena on, että lait voitaisiin käsitellä kiireellisenä, jotta eduskunta ehtii hyväksyä lakien kumoamisen ennen 1.11.2020, jolloin kevytautoja koskevat lait tulisivat voimaan. Mikäli kevytautoja koskevat lait ehtivät tulla voimaan 1.11.2020 ilman, että niitä koskevia tarkempia alemman tasoisia säännöksiä ja määräyksiä muun muassa katsastusvelvollisuudesta ja nopeudenrajoittamisen teknisistä vaatimuksista on annettu, on oikeustila epäselvä ja voi johtaa vaaratilanteisiin liikenteessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää esitysluonnoksesta lausuntokierroksen 25.-31.8.2020 välisenä aikana. Viikon lausuntokierros on katsottu riittäväksi, sillä lait tulee käsitellä kiireellisenä, jotta kevytautolainsäädäntö ei ehdi astua voimaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää antamaan lausunnot liitteenä olevasta hallituksen esityksen luonnoksesta viimeistään 31.8.2020.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Valmistelijat
Erityisasiantuntija Mari Starck, mari.starck(at)lvm.fi, p. 0295 342 042
Erityisasiantuntija Elisa Vornanen, elisa.vornanen(at)lvm.fi, p. 0295 342 054
 
Jakelu:
A-Katsastus Oy    
A-Katsastus Oy    
AKL    
AKL    
Applus    
Autoliitto    
Autotuojat RY    
Bellier Automobiles    
Brandt Oy    
Diagno    
Elfing/Aixam mopoautot    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hakus    
Helppokatsastus    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kymppikatsastus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteen Tutkimuskeskus Verne    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
MP-kauppiaat    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
Oy Kaha Ab    
Oy ONE-PRO Ab    
PA-Tuonti Oy    
Piirla    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Mopoauto Oy    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Tuusulan Mopoautot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kevytautot, ajoneuvo, liikenne, ajokortti, nuoriso