Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Hallituksen esitys etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32207/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hankkeen tarkoituksena on edistää etäyhteyksien käyttämistä yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa.

Mahdollisuuksia käyttää etäyhteyksiä oikeudenkäynneissä on lisätty vaiheittain vuodesta 2003 lähtien. Etäyhteyksien käyttäminen onkin tuonut asianosaisille huomattavat aika- ja kustannussäästöt ja samalla edesauttanut asioiden ratkaisemista ilman viivästystä. Vaiheittain kehitetty sääntely on kuitenkin muodostunut hajanaiseksi. Hankkeessa on tarkoitus yhtenäistää sääntelyä ja lisätä etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia.
Tausta
Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 2023 arviomuistio, jossa selvitettiin etäyhteyksien käyttämisen nykytilaa yleisissä tuomioistuimissa ja kartoitettiin tarvetta ja mahdollisuuksia sujuvoittaa oikeudenkäyntejä lisäämällä etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia (Etäyhteydet oikeudenkäynneissä. Arviomuistio. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2023:2).

Arviomuistio oli keväällä 2023 lausuntokierroksella. Lausunnoista on laadittu tiivistelmä (Etäyhteydet oikeudenkäynneissä. Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2023:28).

Oikeusministeriön 1.2.2023 asettama Oikeusvaltion takeet ja oikeuslaitoksen kehittäminen -työryhmä asetti 9.10.2023 Etäyhteydet oikeudenkäynnissä -hankeryhmän tukemaan virkatyönä tehtävää hankkeen valmistelua. Hankeryhmän tavoitteeksi asetettiin nykyistä selkeämpi lainsäädäntö, joka mahdollistaa laajasti etäyhteyksien käyttämisen oikeudenkäyntiin osallistumisessa ja suullisen todistelun vastaanottamisessa. Hankeryhmän toimikausi oli 9.10.2023—31.12.2023.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman (2023) mukaan Suomi on teknologinen edelläkävijä, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet täysimääräisesti, ihmiset mukana pitäen. Digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat hallitusohjelman mukaan yksi tärkeimmistä keinoista parantaa julkisten palveluiden laatua, tehokkuutta ja saatavuutta. Oikeudenkäyntien osalta tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Keinoina ovat muun muassa etäyhteyksien käytön lisääminen. Lisäksi hallitusohjelmassa on todettu, että etäyhteyksien laajempi käyttö vankien kuulemisissa mahdollistetaan.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on oikeudenkäyntien sujuvoittaminen huomioiden samalla oikeusturva ja perusoikeudet. Samalla tavoitteena on etäyhteyksiä koskevan sääntelyn yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen. 
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165116 - Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynnissä : Lausuntotiivistelmä

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164555 - Etäyhteydet oikeudenkäynnissä : Arviomuistio

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.2.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.  
Valmistelijat
Johannes Koskenniemi, erityisasiantuntija, +358 295 150 163, johannes.koskenniemi@gov.fi
Kirsi Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, +358 295 150 438, kirsi.m.pulkkinen@gov.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt