Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden uudistamisesta

Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden uudistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-6591-2023

Vastausaika päättyy: 15.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ylioppilastutkintolautakunta uudistaa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita. Yksipäiväiset kokeet jaetaan kahdelle päivälle. Myös suomen tai ruotsin kielen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet ovat kaksipäiväisiä. Muutosehdotukset koskevat osittain myös kokeiden rakennetta, tehtäviä ja arviointikriteerejä.

Uudistus lähentää suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita suomen tai ruotsin kielen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeisiin. Oppimäärät ovat lukiokoulutuksessa rinnakkaisia toisilleen. Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistuksissa oppimäärien rakenteet ja sisällöt ovat myös lähentyneet toisiaan. Uudistetussa kokeessa käytettävät aineistot ja tehtävätyypit voivat siten vastata nykyistä paremmin lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin.

Lisäksi uudistus vastaa palautteeseen, jonka mukaan nykyinen koe koetaan työlääksi suorittaa yhtenä päivänä. Myös koeaikaa on pidetty riittämättömänä.  Kokelaalla tulisi olla hyvä mahdollisuus osoittaa monipuolisesti osaamisensa koeajan sallimissa rajoissa. Vaikka kokelaiden koeaika pitenee, arvostelu pidetään työmäärältään kohtuullisena.

Uudistetuilla kokeilla voidaan arvioida kokelaiden lukion opetussuunnitelman mukaisia tietoja, taitoja ja riittävää kypsyyttä aiempaa monipuolisemmin. Kokeen vaatimustaso ei muutu. Koe laaditaan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti, ja se kertoo myös kokelaan jatko-opintovalmiuksista korkeakouluihin. Kokeiden laatimisessa ja arvostelussa otetaan huomioon kokelaiden kehittyvä kielitaito.
Liitteet:
Aikataulu
Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoanne uudistetuista suomi tai ruotsi toisena kielenä jakirjallisuus -kokeista, päivitetyistä arvosteluperusteista sekä muutoksen ajankohdasta.Ylioppilastutkintolautakunta pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään 15.4.2024 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään määräaikaan mennessä oikeusministeriön Lausuntopalveluun.
Valmistelijat
Lisätiedon antaja:
Tutkintosihteeri Anna Hatva-Jokinen, yhteydenottopyynnöt puh. 0295 338 223 tai lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos    
Maahanmuuttovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Smlf – Svenska modermålslärarföreningen i Finland rf    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE    
Suomen kielenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukioiden erityisopettajien yhdistys    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen Rehtorit ry    
Suomenopettajat ry    
Suomenyliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Turun yliopiston kielen ja käännöstieteiden laitos    
Yksityiskoulujen liitto    
Äidinkielen opettajain liitto ry