Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 7 muuttamisesta

Luonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 7 muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6622/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uudet pohjavesien ympäristönlaatunormit lisättäisiin vesienhoidon järjestämisestä annettuun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 7 A) kohtaan. Pohjaveden ympäristönlaatunormit asetettaisiin pohjaveden riskien arvioinnin ja hyvän kemiallisen tilan arvioinnin pohjaksi.
Tämän asetusmuutoksen perusteena on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportti.  
 
Pohjavesien ympäristönlaatunormit ja niiden määräaikaistarkastelu perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/118/EY pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (pohjavesidirektiivi).
 
Asetuksen muutoksen sisältönä on, että liitteeseen 7 kohtaan A lisättäisiin pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille ja niiden hajoamistuotteille:
  • TNT (2, 4, 6-trinitrotolueeni), numero 44;
  • RDX (Heksogeeni), numero 45;
  • HMX (Oktogeeni), numero 46;
  • yksittäinen PFAS-yhdiste, numero 47; ja
  • PFAS-yhdisteiden summa, numero 48.
 
 
Linkit

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohjaveden_ymparistonlaatunormi_uusille_aineille - Suomen ympäristökeskus: Pohjaveden ympäristönlaatunormien päivittäminen –raportti, 4.5.2018

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040 - Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pohjavesien_tila - Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila

Liitteet:

Vna muutos Liite 7.doc - Luonnos asetuksen liitteen muuttamisesta

Final draft_Perustelutmuistio_Vna muutos Liite 7.doc - Luonnos perustelumuistioksi

Aikataulu

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 8.2.2019 mennessä. Lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, puh. +358 295 250 338, juhani.gustafsson@ym.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maatalous- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Vesilaitosyhdisty ry    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pohjavedet

räjähdysaineet

PFAS