Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33230/2023

Vastausaika päättyy: 15.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan vuosiviikkotuntimäärää kaikille yhteisen opetuksen osalta kolmella vuosiviikkotunnilla.

Esityksessä ehdotetaan, että lisäys tehtäisiin voimassaolevan tuntijaon nivelvaiheiden mukaisesti siten, että sijoitettaisiin kaksi vuosiviikkotuntia äidinkieleen ja kirjallisuuteen vuosiluokille 1-2 sekä yksi vuosiviikkotunti matematiikkaan vuosiluokille 3-6. Opetuksen järjestäjä kohdentaa tunnit paikallisesti tarkemmin vuosiluokittain. Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen viikoittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa 3 tunnilla.

Esitykseen sisältyvät ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamisesta. Asetusmuutosten esitetään tulevan voimaan 1.8.2025.

Vastaattehan lausunnossanne seuraaviin kysymyksiin;

1. Kuinka hyvin tuntilisäykset esitetyssä muodossa vastaavat luku- kirjoitus- ja laskutaidon tarpeeseen?
2. Onko tuntilisäysten kohdentaminen eri vuosiluokille esitetyssä muodossa tarkoituksen mukainen?
3. Muita huomioita esityksestä?
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaisten oppimistuloksia ja koulutustasoa sekä vahvistaa perustaitojen osaamista siten, että jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot. Perusopetuksen oppilaiden osaamistaso on laskenut ja tämä näkyy poikkeuksetta kaikissa osaamista mittaavissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Lisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.3.2024 mennessä.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/33230/2023.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/33230/2023.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.

Vastaattehan lausunnossanne seuraaviin kysymyksiin;

1. Kuinka hyvin tuntilisäykset esitetyssä muodossa vastaavat luku- kirjoitus- ja laskutaidon tarpeeseen?
2. Onko tuntilisäysten kohdentaminen eri vuosiluokille esitetyssä muodossa tarkoituksen mukainen?
3. Muita huomioita esityksestä?
Valmistelijat
Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos, anne-marie.brisson@gov.fi, puh. 0295 330 079
Erja Vitikka, opetusneuvos, erja.vitikka@gov.fi, puh. 0295 330 058
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Espoon kaupunki    
Etno – Oikeusministeriö    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Förbundet Hem och Skola    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Inarin kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Karvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kauniaisten kaupunki    
Kemiön kunta    
Kolarin kunta    
Kotus – Kotimaisten kielten keskus    
Koulutuksen arviointikeskus/Jyväskylän yliopisto    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
KT – Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto ry.    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lukukeskus ry    
LUMA-keskus Suomi    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Mikkelin kaupunki    
Nokian kaupunki    
OAJ opetusalan ammattijärjestö    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Opsia    
Paraisten kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
SAKKI ry    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sivistystyönantajat ry Sivista    
Sodankylän kunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kustannusyhdistys    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luokanopettajat ry    
Suomen rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska Modersmålslärarföreningen i Finland r.f    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Turun kaupunki    
Utsjoen kunta    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ÄOL