Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1306/03.01.04/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista. Asetus on tarkoitus antaa joulukuussa 2019 ja se tulisi voimaan 1.1.2020.
 
Tausta
Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 5 luvussa säädetään talletussuojarahastosta, joka turvaa tallettajien pankkiin tekemiä talletuksia pankin maksukyvyttömyystilanteissa. Talletussuojarahasto voi tietyissä tilanteissa velvoittaa pankkeja lainaamaan rahastolle, jotta rahastossa on riittävät varat korvauksien suorittamiseksi tallettajille. Lausuttavana olevassa asetuksessa säädettäisiin tällaisten talletussuojarahaston ja pankkien välisten lainojen tarkemmista ehdoista ja lainan takaisinmaksusta.  
 
Tavoitteet
Tavoitteena on rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 6 §:n 5 momentin ja 3 luvun 8 §:n 3 momentin mukaisesti säätää yhdenmukaisista, talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainojen ehdoista niiden tilanteiden varalle, joissa Rahoitusvakausviranomainen 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaisesti voisi velvoittaa pankit lainaamaan talletussuojarahastolle. Tavoitteena on ennakollisesti sopia mahdollisen lainan tarkemmista ehdoista, jotta mahdollisessa pankin maksukyvyttömyystilanteessa lainajärjestelyt eduskunnan suostumuksen ja valtioneuvoston luvan jälkeen tapahtuisi pankkien ja rahaston välillä mahdollisimman ripeästi ja talletussuojarahasto voisi täyttää lakisääteisen velvollisuutensa talletusten korvaamisessa.   
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141195#L1 - Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014, Finlex

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141195#L1 - Lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 1195/2014, Finlex

Liitteet:

Luonnos VM.n asetukseksi lainaehdoista fin .docx - Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten laina-sopimusten ehdoista

Perustelumuistio.doc - Perustelumuistio

VN0013317_Luonnos VM-asetus lainaehdoista_sv_an_final.docx - Utkast till finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna

VN0014137_Perustelumuistio _sv_an_final.doc - Promemoria

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 8. marraskuuta 2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta sekä asetusta koskevasta muistiosta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 8.11.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa erityisasiantuntija Nina Santaharju (p. 029 553 0042).

Jakelu:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
POP Pankkiliitto    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Säästöpankkiliitto osk    
Asiasanat

Pankit

luottoriski, luottolaitos, pankki, luotto, vakuus, riskienhallinta

kreditrisk, kreditinstitut, bank, kredit, säkerhet, hantering av kreditrisker