Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19068/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Liitelakien säännösehdotukset on valmistelun tässä vaiheessa esitetty vain rinnakkaisteksteinä siten, että uudet ehdotetut säännökset ovat rinnakkaistekstien oikealla palstalla.

Tausta

Esityksen taustalla on oikeusministeriön Rikosseuraamuslaitokselle asettama tulostavoite (VN/13489/2019) laatia ehdotus organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Rikosseuraamuslaitos toteutti organisaatiorakenteiden toimivuutta koskevan arviointihankkeen (Rise 2.0-hanke) 1.1.˗30.6.2020 välisenä aikana ja laati arvioinnin pohjalta oikeusministeriölle ehdotuksensa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista (VN/16171/2020). Esitys on osa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistusta.

Oikeusministeriö asetti oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen edustajista koostuvan säädösvalmistelutyöryhmän, joka valmisteli Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteita ja johtamisjärjestelmää koskevien kehittämistoimien edellyttämät säädösmuutokset. Säädösvalmistelutyöryhmän tehtävänä oli kartoittaa kehittämistoimien edellyttämät Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen sekä seuraamusten täytäntöönpanoa koskevien säädösten muutostarpeet sekä valmistella muutosesitykset hallituksen esityksen muotoon. 
 

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on uudistaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakennetta sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmää siten, että ne tukisivat nykyistä paremmin Rikosseuraamuslaitoksen ydintoiminnan järjestämistä, strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä.
Tavoitteena on:
- Rikosseuraamuslaitos olisi jatkossa yksi valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka henkilöstö on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin.
- Poistaa päällekkäistä työtä ja saada henkilöstön osaaminen joustavammin koko Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön.
- Uudistaa, kehittää ja yhtenäistää johtamista. Valtakunnallinen rakenne loisi edellytykset johtaa Rikosseuraamuslaitosta kokonaisuutena.
- Edistää yhdenmukaisten toimintatapojen ja asiakasprosessien käyttöä kaikissa yksiköissä ja sen myötä parantaa rangaistusta suorittavien oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua.
- Asiakkaita koskevien ratkaisujen sekä seuraamusten sisältöjen yhdenmukaisuus lisääntyy.
- Ehdotettu organisaatio lisäisi Rikosseuraamuslaitoksen kykyä vastata joustavasti ja tehokkaasti yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksiin.
- Organisaation kyky ja valmius kehittää toimintaansa asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön muuttuessa paranee.
- Parantaa Rikosseuraamuslaitoksen edellytyksiä toimia verkostoituneesti osana yhteiskunnan palvelujärjestelmää. Rikosseuraamuskeskukset muodostaisivat jatkossa pohjan yhteisten asiakasprosessien kehittämiselle ja palvelujatkumoille kunnan ja maakunnan palveluihin.
- Rikosseuraamuslaitos hahmotettaisiin nykyistä paremmin myös osana rikosoikeudellista prosessia.
- Parantaa Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tuloksellisuutta, laatua ja tehokkuutta. Hankkeelle ei ole asetettu henkilöstön vähennystavoitteita. Toiminnan tehostumisen myötä tavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään maanantaina 11.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat
hallitusneuvos Anne Hartoneva p. 0295 150 344 (anne.hartoneva@om.fi)/laki Rikosseuraamuslaitoksesta ja
erityisasiantuntija Anne Kohvakka p. 
02951 50183/liitelait
Jakelu:
Ammattiliitto Pro r.y    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Lapin yliopisto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto ry    
Syyttäjälaitos    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos/VTH    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y