Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6624/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Oikeusministeriö asetti 16 päivänä helmikuuta 2017 oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästisen ja varatuomari Christer Lundströmin selvittämään Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista.


Selvitystyön tuloksena selvitysmiehet esittävät uudeksi organisaatiomalliksi yhden viraston, Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston, perustamista. Kuuden oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toiminta itsenäisinä virastoina lakkaisi, jolloin myös piiritason hallinto poistuisi. Hallinto olisi jatkossa keskitetty Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston kanslian hallintoyksikköön. Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto jakautuisi hallinnollisesti keskushallintoyksikkönä toimivaan Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston kansliaan ja operatiivisia tehtäviä hoitaviin neljään oikeusapu- ja edunvalvonta-alueeseen. Oikeusapu- ja edunvalvonta-alueella olisi yksi päällikkö, oikeusapu- ja edunvalvonta-alueen johtaja.


Hallinnollisesti oikeusapu- ja edunvalvonta-alueet olisivat yhtenä virastona toimivan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston yksiköitä. Alueiden toimialueet voisivat, jos niiden lukumäärä olisi neljä, olla Syyttäjälaitoksen tulevien alueiden toimialueet. Selvitysmiehet ovat lähteneet siitä, että Ahvenanmaa kuuluisi Länsi-Suomen oikeusapu- ja edunvalvonta-alueeseen. Oikeusapu- ja edunvalvonta-alueet hoitaisivat ainoastaan ydintoimintaan liittyviä tehtäviä hallinnon ollessa keskitettyä.


Alueen sisällä oikeusapu ja edunvalvonta toimisivat edelleen itsenäisesti, kuten nykyisinkin. Niillä olisi vain yksi yhteinen päällikkö, oikeusapu- ja edunvalvonta-alueen johtaja. Selvitysmiesten käsityksen mukaan maahan tarvittaisiin 15 oikeusaputoimistoa ja 14 edunvalvontatoimistoa. Lisäksi Ahvenanmaalla toimisi yhteinen oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto. Alueella olisi tarvittava määrä apulaispäälliköitä päivittäisjohtamista varten. Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen toimipaikat säilyisivät.


 

Tausta

Oikeusministeriön oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013-2025 (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) todetaan, että julkisen oikeusavun lyhyen aikavälin tavoitteena on valtion oikeusaputoimistojen organisaatiorakenteen kokonaisuudistuksen tarpeen selvittäminen. Pitkällä aikavälillä tulee selvittää, mitä vaikutuksia yhden oikeusapuviraston perustamisella olisi.

Valtiovarainministeriön julkaisemassa keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen raportissa (VM julkaisuja 5/2015) ehdotetaan muun muassa tuomioistuinviraston, valtakunnallisen ulosottoviraston ja oikeusapuviraston perustamista. Oikeusaputoimistojen osalta todetaan, että siinä tulisi edetä kohti rakenteen ja toimintatavan valtakunnallistamista.

Oikeusministeriön tekemän linjauksen mukaisesti on 1.10.2016 perustettu kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Samassa yhteydessä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista muodostettiin rinnakkaiset toimijat ja toimistoja yhdistettiin siten, että nyt oikeusaputoimistoja on 22 ja edunvalvontatoimistoja 22, lisäksi Ahvenanmaalla on yksi yhteinen oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto.

 
Tavoitteet

Lähtökohtana on, että tänä päivänä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon operatiiviset tehtävät pääosin siirtyvät virastolle. Hallinnollisten tehtävien keskittämisessä tuli ottaa huomioon valtion hallinnon sähköisten palvelujen mahdollisuudet.

Lisäksi selvitysmiesten tuli pohtia hallinnollisten tehtävien valtakunnallista keskittämistä. Tänä päivänä hallintotehtävät on keskitetty piiritasolle. Selvityksessä tuli arvioida, mitkä piireissä tällä hetkellä hoidettavat hallinnolliset tehtävät on tarkoituksenmukaista edelleen keskittää valtakunnallisen viraston hallinnolliseen yksikköön. Lisäksi selvitysmiehiä pyydettiin arvioimaan, tulisiko joitakin oikeusavun ja edunvalvonnan substanssiin liittyviä tehtäviä keskittää hoidettaviksi tai ohjeistettavaksi valtakunnallisesti.

Valtakunnallisen viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että laadukkaita oikeusavun ja edunvalvonnan palveluita on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Selvityksessä tuli arvioida, millaisella alueellisella rakenteella tämä olisi parhaiten toteutettavissa. Uuden organisaatiomallin tulee mahdollistaa paikallisen ja alueellisen sidosryhmäyhteistyön kehittämisen. Lisäksi uutta organisaatiorakennetta suunniteltaessa tuli ottaa huomioon ja arvioida esteellisyystarkistusten ja mahdollisten esteellisyyksien tarkoituksenmukainen hoitaminen ja arvioida niistä aiheutuvat kustannukset.

Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-669-7 - Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua. Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 15.2.2019

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Kirta Heine, puh. 02951 50214 ja sähköpostiosoite kirta.heine(at)om.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan hallinto-oikeus    
Akava ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Asiasanat

oikeusapu

oikeusaputoimisto

edunvalvonta

edunvalvontatoimisto

virasto

oikeusapu- ja edunvalvontavirasto

organisaatio

organisaatiouudistus