Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25634/2023

Vastausaika päättyy: 18.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hankkeen tavoitteena on päivittää konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettu laki vastaamaan nykypäivän tarpeita.
Tausta
Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan asioiden selvittämistä yritysten ongelmatilanteissa vahvistetaan ja rikos- ja vahingonkorvausvastuun toteutumista konkurssitapauksissa edistetään. 

Konkurssiasiamies on käytännön valvontatyössä havainnut ongelmia, joihin puuttumalla tätä tavoitetta voitaisiin edistää. Ensinnäkin pesänhoitajien pääsyä kirjanpitoaineistoon voidaan tehostaa täsmentämällä konkurssiasiamiehen ja siten pesänhoitajan tiedonsaantioikeutta velallisen taloudellista asemaa koskevista tiedoista.

Samalla konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettuun lakiin tehtäisiin muitakin päivityksiä. Konkurssiasiamiehen käytännöstä määrätä velallisen kirjanpidon loppuun saattamisesta sekä julkisselvitykseen liittyvien kustannusten takaisinperinnästä otettaisiin selvyyden vuoksi säännökset lakiin. Lisäksi lain asetuksenantovaltuutta ehdotetaan tarkennettavaksi.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa asioiden selvittämistä yritysten ongelmatilanteissa sekä edistää rikos- ja vahingonkorvausvastuun toteutumista konkurssitapauksissa. Samalla hankkeen tavoitteena on päivittää konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettua lakia.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM111:00/2023 - Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttaminen - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM111:00/2023 - Ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon - Justitieministeriet (oikeusministerio.fi)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Myös muut kuin jakelussa mainitut voivat antaa lausunnon.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Viranomaisen, jolla on käytössä VAHVA-asianhallintajärjestelmä, tulee viedä lausuntonsa lisäksi VAHVAan.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Katri Törnroth, lainsäädäntöneuvos, +358 29 515 0084, katri.tornroth(at)gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Konkurssiasiamies    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus PRH    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto