Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista

Arviomuistio luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1/42/2017

Vastausaika on päättynyt: 18.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011) (jäljempänä lupalakimieslaki) on tullut voimaan 1.1.2013. Sääntelyn pääasiallisena tarkoituksena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutasoa nostamalla. Lupalakimiesjärjestelmän säätämisen yhteydessä on pyritty löytämään tasapainoinen ratkaisu tavoitteiden ja kilpailunäkökohtien välillä.

Valtioneuvoston oikeuskansleri on toimittanut (26.1.2017) oikeusministeriöön aloitteen lupalakimieslain muuttamiseksi. Apulaisoikeuskansleri on täydentänyt aloitetta myöhemmin (13.6.2017). Lisäksi aloitteen lupalakimieslain muuttamiseksi ovat oikeusministeriölle tehneet oikeudenkäyntiavustajalautakunta (huhtikuussa 2016) ja Suomen Lakimiesliitto (kesäkuussa 2016). Myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta on täydentänyt aloitettaan syksyllä 2017.

Arviomuistiossa tarkastellaan edellä mainituissa aloitteissa esiin tuotuja mahdollisia muutostarpeita. Samalla arvioitavana on lakivaliokunnan (LaVM 40/2010 vp) edellyttämin tavoin valvonnan toimivuuden arviointi ja järjestelmän kehittämismahdollisuudet.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 18.5.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne lupalakimieslain muutostarpeita käsittelevästä arviomuistiosta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa LsS Liisa Ojala, puh. 02951 50156 (sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Dosentti Laura Ervo    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon käräjäoikeus    
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua)    
Kouvolan hovioikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson oikeusaputoimisto    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Luottomiehet ry    
Markkinaoikeus    
Nuoret Lakimiehet ry    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan oikeusaputoimisto    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Professori Dan Frände    
Professori Mikko Vuorenpää    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund r.y.    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valvontalautakunta    
Vantaan käräjäoikeus    
Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yksityisalojen lakimiehet    
Asiasanat

oikeudenkäynti

oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja