Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jätelain 33 §:n muuttaminen

Jätelain 33 §:n muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019-YM-390

Vastausaika on päättynyt: 21.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta jätelain 33 §:n muuttamiseksi.
Tausta
Vuoden 2011 jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä säädettiin kunnan toissijaisesta jätehuollon järjestämisvelvollisuudesta. Jätelain 33 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvalle 32 §:ssä tarkoitetulle jätteelle, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Antaessaan toissijaista jätehuoltopalvelua kunta ei toimi kilpailullisilla markkinoilla eikä palvelun liikevaihtoa näin ollen lasketa jätelain 145 a §:ssä säädettyyn sidos- ja hankintayksiköiden markkinaehtoista toimintaa rajoittavaan ulosmyynnin prosenttiosuuteen.

Toissijaisen jätehuoltopalvelun edellytyksenä oleva ns. markkinapuutteen todentaminen on käytännössä osoittautunut vaikeaksi. Tämän ongelman helpottamiseksi säädettiin jätelain muuttamisesta annetulla lailla (438/2019) menettelystä, joka velvoittaa jätteen haltijan todentamaan markkinapuutteen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa (Materiaalitori) läpikäytävän menettelyn avulla ennen kuin voi esittää kunnalle pyynnön toissijaisesta jätehuoltopalvelusta. Lain siirtymäsäännösten mukaan menettelyä kuitenkin sovelletaan julkisiin hankintayksiköihin vasta vuoden 2021 alusta. Vuoden pituinen siirtymäaika oli tarpeen sen selvittämiseksi, miten jätelain mukainen tietoalustamenettely voitaisiin parhaiten sovittaa yhteen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) tarkoitettuun julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) käytävään menettelyyn niin, että tieto hankintailmoituksesta, tarjouspyynnöstä ja saaduista tarjouksista kulkisi järjestelmien välillä ja että voitaisiin ehkäistä hankintayksiköille aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa. 

 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelaissa säädettyä kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sääntelyä siten, että Materiaalitorin käyttöä koskevat menettelyt sovitettaisiin mahdollisimman sujuvasti yhteen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisten menettelyjen kanssa. Tavoitteena on välttää päällekkäistä sääntelyä ja julkisille hankintayksiköille aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa niiden turvautuessa kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun.  Samalla pyritään Materiaalitori- ja HILMA –tietoalustan integroinnissa teknisesti mahdollisimman yksinkertaiseen ja varmatoimiseen ratkaisuun.

Ehdotettu jätelain muutos on tarkoitus liittää osaksi laajaa jätelainsäädännön uudistusta, jota koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 28.4.- 2.6.2020. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys valtioneuvoston hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.
Linkit
Liitteet:

jätelain 33 § muutos.pdf - esitysehdotus

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 21.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Jussi Kauppila puh. 0295 250 085 (10.8.2020 alkaen), ympäristöneuvos Riitta Levinen puh. 0295 250162 (12.8.2020 alkaen), erityisasiantuntija Jenni Lehtonen puh. 0295 250 066 (3.8.2020 alkaen) ja ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio puh. 0295 250 218 (31.7.2020 saakka)sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hansel Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Markkinaoikeus    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
RAKLI ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

jäte, jätehuolto, julkinen hankinta