Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yrittäjän uusi mahdollisuus - kansainvälinen vertailu

Yrittäjän uusi mahdollisuus - kansainvälinen vertailu

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1608/2018

Vastausaika on päättynyt: 27.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja sopinut toimintasuunnitelmassa vuosille 2017–2019 kilpailukykyä vahvistavista toimenpiteistä, joilla tuetaan yrityksiä niiden kehityskaaren eri vaiheissa. Toimintasuunnitelman mukaan yhtenä toimenpiteenä ”selvitetään konkurssin tehneiden yrittäjien mahdollisuutta päästä uuteen alkuun tekemällä kansainvälinen vertailu ja ottamalla huomioon komission direktiiviehdotus”.

Oikeusministeriössä laaditussa kansainvälisessä vertailussa on selvitetty, miten elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantunut yrittäjä voi vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan eräissä Euroopan unionin jäsenvaltiossa sekä Yhdysvalloissa. Vertailussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, tapahtuuko mahdollinen velkavastuusta vapautuminen yrittäjän henkilökohtaisen konkurssimenettelyn kautta vai jonkin erillisen menettelyn avulla. Lisäksi on selvitetty, mitä edellytyksiä tai rajoituksia velkavastuusta vapautumiselle on asetettu. Omana kysymyksenään on kartoitettu maksutuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden kestoa.

Kansainvälisen vertailun keskiössä ovat Suomelle läheiset tai muutoin aihepiirin kannalta mielenkiintoiset eurooppalaiset maksukyvyttömyysjärjestelmät sekä Yhdysvaltain järjestelmä. Muiden mukana olevien valtioiden järjestelmistä on laadittu lyhyet selostukset. Vertailu on luonteeltaan eri järjestelmien piirteitä ja lainsäädäntöä kuvaileva, eikä siinä ole arvioitu, miltä osin tai millä tavalla Suomen lainsäädäntöä olisi mahdollisesti tarpeen kehittää. Vertailun on tarkoitus toimia jatkoselvitysten tukena.

Euroopan komissio on antanut maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoimista koskevan direktiiviehdotuksen (KOM[2016] 723 lopullinen), jossa on yrittäjien uutta mahdollisuutta koskeva osuus. Ehdotuksen mukaan maksukyvyttömän rehellisen yrittäjän tulisi vapautua velkavastuustaan enintään kolmen vuoden pituisen maksuohjelman suorittamisen jälkeen tai kolmessa vuodessa konkurssiin asettamisesta. Jäsenvaltio voisi valita, kumman menettelyn kautta velkavastuusta vapautuminen tapahtuu.  Direktiiviehdotuksen käsittely on kesken eikä direktiivin lopullisesta sisällöstä ole toistaiseksi tietoa. Direktiivi tullee joka tapauksessa aiheuttamaan muutoksia kansalliseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöön.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-679-6 - Yrittäjän uusi mahdollisuus - Kansainvälinen vertailu

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 27.6.2018.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä ”Yrittäjän uusi mahdollisuus. Kansainvälinen vertailu”.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 

Valmistelijat

Erityisasiantuntija Pekka Heinonen, oikeusministeriö, puh 02951 50053, etunimi.sukunimi@om.fi
Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö, puh 02951 50502, etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jakelu:
Akava ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ulosottovirasto    
Insolvenssioikeudellinen Yhdistys FILA ry    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Luottomiehet – Kreditmännen r.y.    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
OP Ryhmä    
Osuustoimintakeskus Pellervo    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Professori Risto Koulu    
Professori Tuomas Hupli    
Professori Tuula Linna    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Perheyritysten liitto    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Takuusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupungin talous- ja velkaneuvonta    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

yrittäjät, velkajärjestely, konkurssi, maksukyvyttömyys