Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19658/2023

Vastausaika on päättynyt: 9.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä.
Tausta
Esityksellä on tarkoitus päivittää oikeusministeriön hallinnonalan laeissa olevat yleiset asetuksenantovaltuudet siten, että asetuksenantovaltuuksia koskevat säännökset vastaavat täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan erikseen päätettävänä ajankohtana. Ehdotus ei ole kiireellinen.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on yleisten asetuksenantovaltuuksien muuttaminen perustuslain vaatimusten mukaisiksi, mikä edistää oikeusvaltioperiaatteen ja hallinnon lainalaisuuden periaatteen toteutumista.

Koska voimassa olevat asetukset jäävät edelleen voimaan, ei käyttämättömien yleisvaltuuksien kumoaminen ja olemassa olevien yleisvaltuuksien muokkaaminen täsmällisiksi ja tarkkarajaisiksi vaikuta vallitsevaan oikeustilaan.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM047:00/2023 - Asetuksenantovaltuussääntelyn päivittäminen oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM047:00/2023 - Uppdatering av bemyndigandena att utfärda förordning i lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde - Justitieministeriet (oikeusministerio.fi)

Liitteet:

HE-luonnos valtuussäännökset 16.2.2024.pdf - HE-luonnos- suomi (pdf)

RP-utkast bemyndikanden 16.2.2024.pdf - HE-luonnos- ruotsi (pdf)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Myös muut kuin jakelussa mainitut voivat antaa lausunnon.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Viranomaisen, jolla on käytössä VAHVA-asianhallintajärjestelmä, tulee viedä lausuntonsa lisäksi VAHVAan.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen (puh. 02951 50169). Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folktinget    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rikosseuraamuslaitos    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Haastemiehet JHL ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

hallituksen esitys

asetuksenantovaltuudet