Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen

Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26964/2022

Vastausaika päättyy: 22.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen” (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2024:7).

Mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Esityksessä ehdotetaan, että ihmiskauppaa koskevaan rikoslain 25 luvun 3 §:ään lisättäisiin teon tarkoitukseksi pakkoavioliittoon saattaminen. Esityksen perusteluissa täsmennettäisiin sitä, mitä pakkoavioliitolla tarkoitetaan. Esityksen mukaisesti pakkoavioliittoon saattamista koskeva sääntely kattaisi juridisesti pätevän avioliiton ohella sellaiseen rinnastettavan liiton.
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelman mukaisesti hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa.

Eduskunta on ponnessaan vuonna 2022 edellyttänyt, että hallitus kiirehtii avioliittoon pakottamista koskevan rangaistussääntelyn tarkastelua ja ryhtyy sen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämiseksi rikoslaissa (EV 285/2022 vp).

Oikeusministeriö asetti 28.9.2023 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa (VN/26964/2022-OM-1). Työryhmän jäseniksi nimettiin edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin yliopistosta, Helsingin käräjäoikeudesta, Syyttäjälaitoksesta, Suomen asianajajaliitosta, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta sekä Ihmisoikeusliitosta. Työryhmän toimikausi oli 28.9.2023–28.2.2024. 

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämiseksi rikoslaissa. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti laatinut ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä on tehtävänantonsa mukaisesti kuullut naismaahanmuuttajien järjestöjä ja turvakoteja.
Tavoitteet
Työryhmän mietintöön sisältyvän lakiehdotuksen tavoitteena on selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa ja täsmentää ihmiskauppaa koskevaa rikoslain 25 luvun 3 §:ää lisäämällä säännökseen pakkoavioliittoon saattaminen ihmiskaupparikoksen tarkoitukseksi. Rangaistussääntelyn selkeyttämisellä pyritään osaltaan vahvistamaan henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden sekä yksityiselämän suojaa. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen ja kriisinkestävään oikeusvaltioon. 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-819-8 - Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen : Työryhmän mietintö

Liitteet:

OM_2024_7_ML_12.3.2024.pdf - Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen - Työryhmän mietintö

Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 22.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen”.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön 22.4.2024 klo 16.15 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelun verkkosivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Lisätietoa lausuntopalvelu.fi-palvelun käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. VAHVA-ministeriöitä pyydetään viemään lausuntonsa VAHVAan asialle VN/26964/2022.

Lausunto on mahdollista antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto oikeusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.om(at)gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/26964/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.
  
Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä eikä annetuista lausunnoista.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, leena.makipaa@gov.fi, p. 0295 150082
Jakelu:
African Care r.y.    
Amnesty International Suomen osasto r.y.    
DaisyLadies r.y.    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta / professori Sakari Melander    
Hämeen poliisilaitos    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeusliitto    
Irakin naisten yhdistys INY r.y.    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / professori, emeritus Matti Tolvanen    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / yliopistotutkija, tutkijatohtori Sanna Mustasaari    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Juristiliitto – Juristförbundet    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO)    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta / professori Minna Kimpimäki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lasten perusoikeudet – Children´s Fundamental Rights ry    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Loisto Setlementti ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry – Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Setlementti Tampere ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto – Finlands Advokatförbund    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry – Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry    
Tampereen ensi- ja turvakoti r.y.    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto / apulaisprofessori Tatu Hyttinen    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Åbo Akademi / ROVU-hanke / professori Elina Pirjatanniemi    
Asiasanat

rikoslaki

rikosoikeus

pakkoavioliitto

tvångsäktenskap

rikos

brott

straffrätt

strafflag

avioliittoon pakottaminen

kriminalisointi

tvingande till äktenskap

kriminalisering