Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 5/0007/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Säteilyturvakeskus (STUK) antaa luvanhaltijaa sitovia määräyksiä ydinenergialaissa (990/1987) säädettyjen ydinlaitosten yleisten turvallisuustavoitteiden teknisluontoisista yksityiskohdista lain 7 q §:n mukaisesti. STUKin ydinlaitosten ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat viisi määräystä astuivat voimaan 1.1.2016. Siihen asti nämä säännökset oli annettu valtioneuvoston asetuksina.

Ydinenergialakiin on määräysten annon jälkeen tehty muutoksia. Vuoden 2018 alussa voimaantulleella muutoksella toimeenpantiin ydinturvallisuusdirektiivin täydennys (2014/87/Euratom) ja täydennettiin ydinjätedirektiivin (2011/70/Euratom) toimeenpanoa komission lisäkysymysten johdosta. Samalla ydinenergialakia selkeytettiin ja täydennettiin kansallisten lainsäädännön muutostarpeiden takia.

Säteilylainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan EU:n säteilyturvallisuutta koskevan ns. BSS-direktiivin (2013/59/Euratom) toimeenpanemiseksi. Joulukuun 15.päivänä 2018 astuivat voimaan uusi säteilylaki (859/2018), valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018). Ydinenergian käyttöä koskevat BSS-direktiivin vaatimukset tulivat voimaan säteilylain liitelakina (862/2018), jolla säädettiin säteilylain soveltamisesta ydinenergian käyttöön.
Tausta
Ydinenergia- ja säteilylainsäädännön muutoksiin liittyen STUK käynnisti ydinenergialain nojalla annettavien STUKin määräysten ja YVL-ohjeiden päivityksen kesällä 2016. Ydinturvallisuusdirektiivistä johtuvat muutokset STUKin säännöstöön olivat varsin vähäisiä, sillä direktiivin ydinturvallisuustavoit­teisiin liittyvät muutokset oli huomioitu jo aiemmin. Säteilylainsäädännön uudistus aiheutti STUKin säännöstöön paitsi säädösviittausten muutoksia niin myös sisällöllisä muutoksia, joten päivitysten viimeistely jäi odottamaan säteilylain ja asetusten julkaisua.

Säteilyturvallisuusdirektiivissä annetaan yksityiskohtaisia säännöksiä luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta. Uudessa säteilylaissa annettiin STUKille määräyksenanto-oikeus luonnonsäteilylle altistavasta toimin­nasta, ja STUK antoi 5.4.2019 säteilylain nojalla määräyksen luonnon­säteilylle altistavasta toiminnasta (STUK S/3/2019). Ydinenergialain muutoksella (862/2018) puolestaan poistettiin lain 7 q §:n 27 kohdasta ’kaivostoiminta’, joten uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuutta (STUK Y/5/2016) koskevasta määräyksestä poistettaan kaivostoimintaa koskevat vaatimukset, ja määräyksellä annetaan ydinenergialakia tarkentavat säännökset uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta. Uraanin tuotannon tullessa mahdolliseksi maassamme on ajantasaisen turvallisuusmääräyksen antaminen aiheellista.

Määräysluonnos STUK Y/5/2020 koskee uraanin ja toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastus­toiminnan teknistä suunnittelua, tuotantoyksikön käyttöönottoa ja käyttöä sekä siinä tarvittavien turvallisuustoimintojen varmistamista, säteilysuojelujärjestelyjä, säteily­tarkkailua, ympäristön säteilyturvallisuutta, poikkeustilanteita ja valmiusjärjestelyjä, luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöstöä, ydinmateriaalivalvontaa ja turva­järjestelyjä sekä ydinjätehuoltoa ja alueen jälkihoitoa.
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa määräys vastaaman ydinenergialain ja säteilylainsäädännön muutoksia. Tämän määräyksen osalta se tarkoittaa säädösviittausten muutoksia sekä kaivostoimintaa koskevien vaatimusten poistamista määräyksestä. Määräyksellä annetaan ydinenergialakia tarkentavat säännökset uraanin ja toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta. Uraanin tuotannon tullessa mahdolliseksi maassamme on ajantasaisen turvallisuusmääräyksen antaminen aiheellista.

Määräystä sovelletaan ydinenergialain soveltamisalaan kuuluvaan malmin­rikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen. Turvallisuusvaatimukset koskevat rikastamon (malminrikastuslaitoksen) käytön turvallisuutta ja niistä peräisin olevien tuotantojätteiden loppusijoituksen turvallisuutta. Määräys täsmentää ydinenrgialain 2a lukuun sisältyviä yleisiä vaatimuksia.

Määräys koskee toiminnan turvallisuutta siltä osin kun siitä säädetään ydinenergia­laissa sekä säteilylain 5-7 §:ssä ja 12 luvussa. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että toiminnasta aiheutuva säteilyaltistus ja ympäristöhaitat pidetään niin alhaisina kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista, ja että toiminnasta aiheutuvista tuotanto­jätteistä huolehditaan asianmukaisesti. Toiminnan muuta turvallisuutta koskevat määräykset annetaan asianomaisten lakien nojalla annetuissa säännöksissä. Määräyksen vaatimukset velvoittavat suoranaisesti ydinenergialaissa tarkoitetun malminrikastusluvan haltijaa, mutta vaatimukset on otettava huomioon jo kyseisenlaista toimintaa suunniteltaessa. 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/555001/42427 - Voimassa oleva määräys STUK Y/5/2016 Finlexissä

https://www.stuklex.fi/fi/maarays/stuk-y-5-2016 - Voimassa oleva määräys STUK Y/5/2016 stuklexissä

https://www.stuklex.fi/fi/maarays/stuk-s-3-2019 - Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta STUK S/3/2019

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 15.5.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät https://www.lausuntopalvelu.fi/FI sivulta 'Ohjeet > Käyttöohjeet'. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon ja kommentit voi toimittaa liitteenä olevalla kommentoitilomakkeella myös STUKin kirjaamoon sähköpostitse: diaari@stuk.fi, mikäli lausuntopalvelun käytössä on ongelmia.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa johtava asiantuntija Seija Suksi, sähköpostiosoite: seija.suksi@stuk.fi, puh. 09 759 88 347.
Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa määräyksen laadinnasta vastaava ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, sähköpostiosoite: jarkko.kyllonen@stuk.fi, puh. 09 759 88 728.
Jakelu:
Arto Tiihonen    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Jorma Virtanen    
Kainuun ELY-keskus    
Loviisan voimalaitos    
Mika Harti    
Petri Kotiluoto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)    
Posiva Oy    
Samu Myllymaa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Venla Ryyppö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

uraanin ja toriumin talteenotto, malminrikastustoiminta

ydinenergialaki, ydinenrgia-asetus, säteilylaki, säteilyasetus, Säteilyturvakeskuksen määräys