Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Proposition med förslag till reform av lagstiftningen om regionutveckling och Europeiska unionens fonder för regional- och strukturpolitik

Proposition med förslag till reform av lagstiftningen om regionutveckling och Europeiska unionens fonder för regional- och strukturpolitik

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6450/2019-TEM-6

Vastausaika on päättynyt: 29.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Arbets- och näringsministeriet ber i synnerhet dem som nämns i sändlistan yttra sig om det bifogade förslaget från arbetsgruppen i fråga om översynen av lagstiftningen om regionutveckling. Översynen innefattar propositioner med förslag till lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt till lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet med hjälp av den arbetsgrupp ministeriet tillsatte den 2 oktober 2019.
 
Tausta
Orsaken till att det behövs beredning av ny lagstiftning om regionutveckling, genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt projektfinansiering är att systemet för regionutveckling delvis behöver ses över och att det behövs reglering till följd av regelverket för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027. Den nya lagstiftningen om regionutveckling avses träda i kraft den 1 januari 2021. Den tillämpas på den nationella regionutvecklingen och på projekt under programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för regional- och strukturpolitik (Eruf, ESF+ och FRO). Tidsplanen för den nya lagstiftningens ikraftträdande beror på tidsplanen för den nya programperioden.
 
Följande lagstiftning om regionutveckling ska upphävas:
  • Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (s.k. förvaltningslagen,  7/2014).
  • Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (s.k. finansieringslagen, 8/2014)
  • Följande förordningar som utfärdats med stöd av dem:
    • Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (356/2014)
    • Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014)
    • Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna (358/2014)
Tavoitteet

Regeringens proposition lämnas för att precisera och komplettera den nationella tillämpningen av den helhet av bestämmelser som gäller EU:s fonder för regional- och strukturpolitik under programperioden 1.1.2021–31.12.2027 samt för att bygga upp ett samordnat system för EU:s regional- och strukturpolitik. De lagar som föreslås i propositionen ska tillämpas på den nationella regionalpolitiken och genomförandet av programmet för EU:s regional- och strukturpolitik under programperioden 2021 –2027.

Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM035:00/2019 - Bakgrundsmaterial för beredningen

Liitteet:
Aikataulu

Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 29 maj 2020 i elektronisk form på webbplatsen Utlåtande.fi.

Utlåtanden på svenska får lämnas in enligt en senare tidsplan eftersom översättningen till svenska blev klar senare än begäran om
utlåtanden på finska.  

Vastausohjeet vastaanottajille

Remissinstanserna ombeds framföra sina ställningstaganden separat för promemorian om de viktigaste förslagen samt separat för båda lagförslagen och motiveringarna till dem (specificerade enligt kapitel och paragrafer). Frågorna i utlåtandetjänsten styr inriktningen av ställningstagandena.

Den som vill lämna utlåtande måste registrera sig. Dessutom krävs stark autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen.

Utlåtandet kan skickas vidare för att bli godkänd av en annan person innan det publiceras i tjänsten. De utlåtanden som lämnats in i utlåtandetjänsten och namnen på dem som undertecknat dem är offentliga efter det att utlåtandet lämnats in.

Valmistelijat

Närmare upplysningar om lagreformen ges av
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 063 719
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, tfn 0295 064 937
Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, (i synnerhet genomförandelagen och planeringen av regionutveckling), tfn 0295 064 942
Jenni Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, (i synnerhet finansieringslagen), tfn 0295 049 288
Hanna Liski-Wallentowitz, konsultativ tjänsteman, (i synnerhet finansieringslagen), tfn 0295 047 131
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig, (Interreg-regleringen i båda lagarna), tfn 0295 047 146
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)tem.fi

Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kokkolan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Porin kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Suomen Kuntaliitto    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ålands landskapsregering