Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys Suomen ja Viron väestön rekisteröinnistä tekemän sopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitys Suomen ja Viron väestön rekisteröinnistä tekemän sopimuksen hyväksymisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10391/2019

Vastausaika on päättynyt: 21.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla hyväksyttäisiin Suomen ja Viron tekemä sopimus väestön rekisteröinnistä ja väestötietojen vaihtamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 21. syyskuuta 2022 tehdyn sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä väestön rekisteröinnistä sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan sopimuksen edellyttämiä muutoksia kotikuntalain 6 §:ään. 
Tausta
Valtiovarainministeriö on tehnyt Viron sisäministeriölle neuvottelualoitteen keväällä 2016, mistä alkaen maat ovat neuvotelleet tietojenvaihdon kehittämisestä maiden välisissä muutoissa ja väestön rekisteröinneissä virkamiesten välillä. Sopimusneuvotteluilla on yhteys Suomen ja Viron hallitusten 7.5.2018 juhlakokouksessaan sopimiin julkilausumiin. Väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen neuvotteleminen liittyy myös muihin liikkuvuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä kansainvälisen tietojen vaihdon edistämistä koskeviin hankkeisiin.

Neuvotteluissa päädyttiin aluksi kahden erillisen sopimuksen käsittävään kokonaisuuteen, joista toinen oli valtiosopimus ja toinen väestörekisteriviranomaisten välinen hallintosopimus. Koska hallintosopimukseen olisi kuitenkin sisältynyt lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, Suomen aloitteesta sopimukset on vuosien 2021 ja 2022 aikana yhdistetty yhdeksi, valtiosopimuksella sovittavaksi kokonaisuudeksi. Sopimuksen valmistelun pohjana on käytetty vuodesta 2007 alkaen voimassa ollutta Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta (SopS 96/2006).

Esitys perustuu valtiovarainministeriön, Digi- ja väestötietoviraston sekä Viron sisäministeriön yhteisissä neuvotteluissa valmisteltuun ja Helsingissä 21. syyskuuta 2022 allekirjoitettuun valtiosopimukseen.
Tavoitteet
Sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Sopimuksella edistetään väestötietojen vaihtoa maiden väestötietojärjestelmien välillä. Tarkoituksena on lisäksi, että henkilöllä voisi olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan ja että muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin tulovaltiossa molempien valtioiden väestörekistereiden osalta. Samalla sopimuksella pyritään varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vaille vakinaista asuinpaikkaa. 
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM043:00/2016 - Hankesivu / Projektsidan

https://vm.fi/-/suomi-ja-viro-sopivat-vaestotietojen-sahkoisesta-vaihtamisesta - Tiedote: Suomi ja Viro sopivat väestötietojen sähköisestä vaihtamisesta / Pressmeddelande: Finland och Estland slöt avtal om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter

https://vm.fi/-/rajat-ylittavalla-tiedonvaihdolla-sujuvampia-palveluita - Kolumni: Rajat ylittävällä tiedonvaihdolla sujuvampia palveluita

Liitteet:
Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja 21.10.2022 klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Antti Helin valtiovarainministeriöstä: etunimi.sukunimi(at)gov.fi, 02955 30609
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Viro-yhdistysten liitto SVYL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuglas-seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö