Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/480/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik.
Regeringens proposition hänför sig till regeringsprogrammets mål om att utveckla en modell för stöd i tre steg för småbarnspedagogiken.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att lagen om småbarnspedagogik ändras så att den innehåller bestämmelser om barns rätt till det stöd som barnet behöver inom småbarnspedagogiken och om stödstrukturen inom småbarnspedagogiken.
Målsättningar
Det föreslås att det till lagen fogas ett nytt 3 a kap. där det föreskrivs om stöd till barn. I kapitlet föreskrivs det om barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken, om det stöd som ges och om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om meddelande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring. I och med förslagen uppstår en starkare kontinuitet i stödet som ges under förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen än för närvarande.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2022.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Remisstiden löper ut den 11 juni 2021. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Ministeriet ber remissinstansen sammanfatta det viktigaste innehållet i utlåtandet i korthet (högst en sida) under rubriken ”Utlåtandets centrala innehåll”.
Beredare
Regeringssekreterare Kirsi Lamberg, tfn. 02953 30397
Undervisningsråd Kirsi Alila, tfn. 02953 30365
Sändlista:
Autismiliitto ry    
Celia    
CP-liitto ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry.    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kokkolan kaupunki    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava    
Kristiinankaupunki    
Kuntatyönantajat    
Kuurojen liitto ry    
Kuurosokeat ry    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry.    
Lieksan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Romaniasian neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sairaaloiden lastentarhanopettajat SAILA ry.    
Sateenkaariperheet ry.    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry.    
Sosiaali-ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen erityiskasvatuksen liitto SEL ry    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen Lastenhoitajien liitto    
Suomen Lähi-ja perushoitajaliitto Super ry.    
Suomen Monikkoperheet ry.    
Suomen sosiaali ja terveys ry, SOSTE    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat Sveot ry    
Suomen Yrittäjät ry.    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANE    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry.    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto