Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EU:n satamapalveluasetus)

HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EU:n satamapalveluasetus)

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2339/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 5.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia.
 
Esityksellä annettaisiin satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (ns. EU:n satamapalveluasetus) täydentävät kansalliset säännökset. Asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisesti asetuksen soveltamista koskevien valitusten käsittelystä vastaavasta viranomaisesta, asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista sekä muutoksenhausta. Valitusten käsittelystä vastaisi esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto. 
 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2019. 
Tausta
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 15.2.2017 asetuksen satamapalveluiden tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (Asetus (EU) 2017/352). Asetus koskee TEN-T-liikenneverkon merisatamia ja siinä vahvistetaan satamapalvelujen tarjoamisen puitteet sekä rahoituksen läpinäkyvyyttä sekä satamapalvelu- ja satamainfrastruktuurimaksuja koskevat yhteiset säännöt. Palveluiden tuottamisvapaus koskee puolestaan satamapalveluita. 
Tavoitteet
Esityksellä varmistettaisiin EU:n satamapalveluasetuksen tehokas soveltaminen Suomessa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntokierros alkaa 14.9. ja päättyy 5.10.2018. 
Valmistelijat
Tanja Müller, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (tanja.muller@lvm.fi). 
Jakelu:
Arctia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnish Maritime Cluster    
Finnpilot Pilotage Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Kemin Satama    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama Oy    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Meriteollisuus ry    
Naantalin Satama    
Oikeusministeriö    
Oulun Satama Oy    
Oy Kaskisten Satama    
Pietarsaaren Satama Oy    
Porin Satama Oy    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Satamaoperaattorit ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö