Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13298/2019

Vastausaika on päättynyt: 18.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi (”Velkajärjestelylain muuttaminen: Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen”).
Tausta
Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät (direktiivin III osasto) ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lainsäädäntöön. Erityiseksi tavoitteeksi asetettiin nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Työryhmän tuli laatia mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. 
Tavoitteet
Tavoitteena on direktiivin III osaston täytäntöönpanon lisäksi helpottaa ja nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn ja uuteen alkuun sekä toteuttaa hallitusohjelman velkajärjestelyä koskevat kirjaukset. Tavoitteiden toteuttamiseksi työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteperusteita muutettaisiin aikaisempaa kevyemmiksi, velkajärjestelyhakemuksen tekeminen mahdollistettaisiin konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta ja konkurssiin asetetun velallisen tiedonsaantia velkajärjestelyyn hakeutumisen mahdollisuudesta parannettaisiin. Samalla myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden velkajärjestelyyn pääsyn mahdollisuuksia laajennettaisiin. Valtaosa mietinnön ehdotuksista koskisi kuitenkin kaikkia velallisia riippumatta siitä, ovatko he harjoittaneet elinkeinotoimintaa. Velkajärjestelyyn hakeutumista edistettäisiin, velallisten selviytymistä velkajärjestelystä parannettaisiin ja menettelyä sujuvoitettaisiin.
Liitteet:

OM_2021_14_velkajärjestelytyöryhmän mietintö.pdf - Velkajärjestelylain muuttaminen - Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen (Oikeusministeriön julkaisuja - Mietintöjä ja lausuntoja 2021:14)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 18.6.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Mari Aalto (puh. 02951 50502, s-posti etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajaliitto ry    
Kymenlaakson oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Perheyritysten liitto ry    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto/professori Johanna Niemi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yritys-Suomi Talousapu/ELY-keskus