Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä

Luonnokset: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13663/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027. Lisäksi lausuntoanne pyydetään myös luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ja sen perustelumuistiosta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia (989/2009)väliaikaisesti niin, että eräille vihreää siirtymää tukevia investointeja koskeville ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisille lupahakemuksille säädettäisiin väliaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2025. Vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin väliaikaisesti säännökset siitä, että näitä hankkeita koskevia valitusasioita käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2027.

Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999)  lisättäisiin väliaikainen säännös uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä vuosina 2023—2027.


Tarkempia tietoja esitysluonnoksen sisällöstä
Esityksen keskeinen tavoite on vihreän siirtymän ja sen eräiden investointien edistäminen nopeuttamalla niitä koskevien lupahakemusten ja valitusten käsittelyä aluehallintovirastoissa ja hallintotuomioistuimissa. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Esityksen mukaisella menettelyllisellä etusijalla luotaisiin kannustimia ei merkittävää haittaa –periaatteen huomioon ottavien vihreän siirtymän investointien toteuttamiseen. 

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa annettuun lakiin  ehdotetaan lisättäväksi säännökset tiettyjen ympäristönsuojelulain  ja vesilain  mukaisten lupahakemusten käsittelyjärjestyksestä. Ehdotuksen mukaan tiettyihin lupahakemuksiin sovellettaisiin etusijaa suhteessa muihin hakemuksiin. Etusijan edellytyksenä on, että hanke kuuluu pykälän luetteloon ja toiminnassa otetaan huomioon ei merkittävää haittaa -periaate. Hakija voi pyytää menettelyllistä etusijaa ja esittää samalla selvityksen siitä, että toiminnassa otetaan huomioon ei merkittävää haittaa -periaate. Selvitystä koskevat tarkemmat säännökset sisältyisivät valtioneuvoston asetukseen.

Eräiden valitusten käsittelemisestä hallintotuomioistuimissa kiireellisenä ehdotetaan säädettävän erityislaeissa. Vesilakia ja ympäristönsuojelulakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että niihin lisättäisiin uusi pykälä eräiden valitusasioiden käsittelystä kiireellisenä. Pykälässä viitattaisiin ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain ehdotettuun 2 a §:ään, jonka nojalla etusijamenettelyssä käsiteltyihin lupahakemuksiin annettuihin päätöksiin kohdistuvat valitukset käsiteltäisiin myös muutoksenhaussa kiireellisenä. 
Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin uusi väliaikaisesti voimassa oleva pykälä, jossa säädettäisiin uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja lain 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä hallintotuomioistuimessa.

Resurssit turvataan 
Ehdotettujen säännösten toteutumisen tueksi aluehallintovirastoille ja hallintotuomioistuimille ehdotetaan lisävoimavaroja.

Voimaantulo 
Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Valmistautumismäärärahalla ja tulosohjauksen kautta varmistetaan jo vuoden 2022 aikana, että lakiehdotuksen toimeenpano käynnistyisi mahdollisimman nopeasti.
Tausta
Lainsäädännön muutosten taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma ja muun muassa hallituksen strateginen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Esityksellä edistetään myös hallitusohjelman tavoitetta Suomen pyrkimyksestä ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaks.  Sähkön ja lämmön päästöttömyystavoitetta tukee muun muassa pyrkimys uusiutuvan sähköntuotannon, kuten tuulivoiman, osuuden kasvattamiseen Suomen energiantuotannossa. Esityksellä on myös kytkentä hallitusohjelman tavoitteeseen kiertotalouden lisäämisestä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä. Esitys huomioi vähähiilisen tuotannon vaikutukset kestävään talouskasvuun.
 
Hallituksen kehysneuvotteluista julkaistiin 5.4.2022 julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026. Suunnitelma sisälsi linjauksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy pöytäkirjamerkintä vihreästä siirtymästä ja investointien vauhdittamisesta – omavaraisuuden vahvistamisesta ja huoltovarmuuden varmistamisesta tilapäisin toimenpitein. Esitykseen sisältyvä muutosehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettuun lakiin toteuttaa seuraavaa kirjausta: Vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan valmistelemalla niitä koskevien investointien määräaikainen etusija lupakäsittelyssä. Voimavaroja lisätään lupa- ja muihin hallinnollisiin menettelyihin, hallintotuomioistuimille ja digitalisaatioon. Pöytäkirjan liitteessä kirjausta on tarkennettu.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on vauhdittaa vihreää siirtymää tukevien investointeja. Tavoitteen taustalla vaikuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja siihen kytkeytyvät komission tavoitteet nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 40 prosenttiin kaikista energialähteistä laskettuna vuoteen 2030 mennessä, vauhdittaa taloutta vihreän teknologian avulla, luoda kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä vähentää saasteita.
Taustalla on tarve nopeuttaa irtautumista fossiilisesta energiasta sekä tukea uuden teknologian käyttöönottoa ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen suhteessa tuontiin perustuvaan energiaan. 


 
Linkit
Liitteet:

HE Vihreä siirtymä 23 5 2022 luonnos.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Utdrag_Utkast av RP 23 5 2022.pdf - Ote hallituksen esitysluonnoksesta ruotsin kielellä

Asetusluonnos 23 5 2022.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi (määräaikainen)

Utkast 23 5 2022 förordning.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi (määräaikainen) ruotsin kielellä

Perustelumuistio luonnos 23 5 2022.pdf - Perustelumuistion luonnos asetuksesta

Aikataulu
Esitysluonnosta ja asetusluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 23.5.2022 ja päättyy 7.6.2022. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 7.6.2022.
 
Lausuntoajan pituus johtuu siitä, että hallituksen esitys liittyy hallituksen julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026, ja tämä hallituksen esitys on tarkoitus antaa kuluvan vaalikauden aikana. 

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@gov.fi
 
Jakelu:
Bioenergia ry    
Birdlife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry KIVO    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointitoimistojen liitto SKOL    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Teknologiateollisuus ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
WWF Suomi    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP ry