Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27839/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista muutosturvarahan toimeenpanoa koskeviksi valtioneuvoston asetuksiksi.
Tausta
Vuoden 2023 alusta tulee voimaan lakimuutokset, joilla pyritään parantamaan 55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa muun muassa parantamalla irtisanottujen 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaa. Osana tätä tietyt edellytykset täyttävälle irtisanotulle työntekijälle maksetaan yhden kuukauden palkkaa vastaava muutosturvaraha. Muutosturvarahan maksavat työttömyyskassan jäsenille työttömyyskassat ja muille henkilöille Kansaneläkelaitos.
 
Ehdotettavissa valtioneuvoston asetuksissa esitetään tehtäväksi muutosturvarahan toimeenpanon edellyttämät muutokset, jotka koskevat muutosturvarahan suuruuden määrittelyä ja muutosturvarahan hakemista ja sen yhteydessä annettavia selvityksiä.
Tavoitteet
Ehdotetuilla muutoksilla säädettäisiin tarkemmin muutosturvarahan toimeenpanoon liittyvistä yksityiskohdista, joista on säädetty muutoin työttömyysturvalaissa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 25.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Joni Rehunen, puh. 029 516 3435, joni.rehunen@gov.fi.
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö