Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus; työryhmän mietintö

Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus; työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10364/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevasta työryhmämietinnöstä.

Työryhmä ehdottaa, että sosiaaliturvaetuuslajien vaikutusta ulosmitattavuuteen vähennetään siten, että ulosmittauskiellosta säädettäisiin vain niiden etuuksien osalta, jotka myönnetään eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen. Muiden etuuksien ulosmitattavuus määräytyisi ainoastaan sillä perusteella, ylittääkö etuuden määrä suojaosuuden määrän. 

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että ulosmittauksen laskentasäännöt uudistetaan kokonaisuutena mietinnössä hahmotellun mallin mukaisesti. Ehdotettujen laskentasääntöjen yksityiskohdat on tarkoitus tarkentaa hankkeen seuraavassa vaiheessa tehtävän vaikutusarvioinnin pohjalta. Tarkempaa arviointia vaativia seikkoja ovat muun muassa suojaosuuden euromäärä, elatuksen varassa olevien henkilöiden huomioon ottamisen tapa ja euromäärä sekä ulosmittausprosentit eri tulotasoilla.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti työllisyystoimia koskevassa kannanotossaan 11.2.2022, että ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta käynnistetään selvitys.

Oikeusministeriö asetti selvityksen toteuttamiseksi Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus -työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia kuvaus sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen nykytilasta ja esittää vaihtoehdot sosiaaliturvaetuuksiin liittyvän ulosmittausjärjestelmän uudistamiseksi. Asettamispäätöksen mukaan tavoitteena oli, että sosiaaliturvaetuuksien suhdetta ulosmittaukseen arvioidaan kokonaisuutena ja että esitetyillä uudistusvaihtoehdoilla tavoitellaan järjestelmän yksinkertaistamista. Työryhmän tuottaman aineiston on tarkoitus muodostaa pohja selvitystyön toiselle vaiheelle, jossa toteutetaan ehdotettujen uudistusvaihtoehtojen vaikutusten arviointi, työllisyysvaikutukset mukaan lukien. Kokonaisuutena selvitystyöllä luodaan tietopohjaa ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle. Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus –työryhmän toimikausi päättyi 28.2.2023.
Tavoitteet
Lausuntokierroksella kuullaan sidosryhmien näkemyksiä työryhmän ehdotuksista.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164861 - Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus : Työryhmän mietintö

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM042:00/2022 - Selvitys ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta -hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM042:00/2022 - Utredning om samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och socialskyddsförmånerna -projektsidan

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31. heinäkuuta 2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet  Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Terhi Salmela, puh. 02951 50203, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Ulosottomiehet ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto

utsökning

sosiaaliturva

velkaantuminen

skuldsättning

social trygghet

ulosmittaus

utmätning