Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet –hankkeen loppuraportti

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet –hankkeen loppuraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6814/2018

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet –hankkeen (Lupamuutos) loppuraportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä tarkistaa, jotta vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Selvityshanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla yhteishankkeena.Hankkeen ohjausryhmässä olivat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.
Tausta
Loppuraportissa arvioidaan Suomen nykytilaa, EU-oikeuden vaatimuksia ja perustuslaillisia reunaehtoja lupien muuttamiselle vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella. Lisäksi siinä tarkastellaan Itävallan, Ruotsin ja Saksan oikeusjärjestelmiä.

Hankkeella on yhtymäkohtia kesäkuussa 2018 valmistuneeseen Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely  –hankkeeseen (VesiPOKE). Siinä tarkasteltiin vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen suhdetta uusien lupien myöntämiseen, kun nyt Lupamuutos-hankkeessa tarkastelun kohteena oli olemassa olevien lupien muuttaminen. Myös tämän VesiPOKE-hankkeen loppuraportti on lausunnolla samanaikaisesti (diaarinumero VN/3381/2019).

Myös oikeusministeriön arviomuistio ”Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle” (diaarinumero VN/335/2019) on valmistunut ja ollut lausunnolla. Ympäristöjärjestöt ovat jättäneet oikeusministeriölle aloitteen, jossa toivotaan toimenpiteitä luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elinolosuhteiden parantamiseksi jokivesistöissä. Arviomuistiossa tarkastellaan nykyisen vesilain säännösten riittävyyttä vaelluskalakantojen turvaamisen kannalta.
 
Tavoitteet
Tällä hetkellä ympäristötavoitteita ei mainita lainsäädännössä lupien muuttamisen perusteena, vaikka vesienhoitoviranomaisen tulee tarvittaessa esittää toimenpiteitä vanhojen lupien päivittämiseksi osana vesienhoidon suunnittelua. Sääntelyn kehittämiseksi loppuraportissa esitetään seuraavia ehdotuksia:
• vesienhoidon ympäristötavoitteiden lisääminen luvan muuttamisen perusteeksi vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin,
• vesilain mukaisen luvan muuttamisen rajoitteiden lieventäminen ja
• lupien muuttamisen menettelyn yhteensovittaminen vesienhoidon suunnitteluprosessiin.
 
Linkit

https://www.syke.fi/download/noname/%7BF208D85C-0F72-483C-83FA-6B00EEE23427%7D/146435 - Antti Belinskij, Matti Hepola, Erkki Hollo, Jussi Kauppila, Milla Mäenpää, Tapio Määttä, Essi Römpötti, Helena Valve, Niko Soininen: Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet. Käsikirjoitus 15.5.2019

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Lainsaadantoon_ehdotetaan_tarkistuksia_v(50255) - Lupamuutos-hankkeen loppuraportin valmistumisen tiedote 15.5.2019

Liitteet:

LupaMuutos-hankkeen loppuraportin käsikirjoitus_15.5.2019_.pdf - Belinskij – Hepola – Hollo – Kauppila – Mäenpää – Määttä – Römpötti – Valve – Soininen: Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet. Käsikirjoitus 15.5.2019 (Tämä on myös saatavilla edellä olevasta linkistä.)

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne loppuraportista 15.8.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@ym.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Lounas-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LVM    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
MMM    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Suurpadot ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Teknologiateollisuus ry    
TEM    
Turun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaelluskala ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vaylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry    
Asiasanat

vesipuitedirektiivi

EU-ympäristöoikeus; EU-direktiivi

ympäristöoikeus; vesiensuojelu; vesienhoito; vesien käyttö

ympäristötavoitteet; poikkeaminen

vesioikeus; vesilaki; vesitalouslupa

ympäristönsuojelulaki; ympäristölupa

perustuslaki; perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö

omaisuudensuoja; elinkeinovapaus; ympäristöperusoikeus