Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla terveydenhuollon ulkopuolelle välitettävistä asiakirjoista

Lausuntopyyntö: Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla terveydenhuollon ulkopuolelle välitettävistä asiakirjoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: THL/3/4.05.00/2024

Vastausaika on päättynyt: 24.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta  2/2024 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla terveydenhuollon ulkopuolelle välitettävistä asiakirjoista.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) tulee voimaan 1.1.2024. Tällä hetkellä voimassa olevan asiakastietolain 784/2021 nojalla annetut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräykset vuodelta 2021 on uudistettava lain uudistuessa. Määräys 2/2024  korvaa siten aiemman vastaavan THL:n määräyksen 2/2021.

Määräyksessä on päivitetty käsitteitä ja tehty teknisluonteisia muutoksia, kuten laki- ja määräysviitteiden päivityksiä sekä pyritty muotoilemaan tekstiä selkeämmäksi.

Määräys koskee kysely- ja välityspalvelun käyttöönottavia terveydenhuollon ulkopuolisia toimijoita ja niiden tietojärjestelmäpalvelujen tuottajia, terveydenhuollon tietojärjestelmien toimittajia sekä Kelan Kanta-palveluita.

 

Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä ohjataan asiakastietolakiin pohjautuvilla THL:n määräyksillä. Määräyksiä kohdistuu asiakastietojen tietorakenteisiin ja tietojen välittämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. Tietoturvasuunnitelmien avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ohjataan riittäviin ja yhdenmukaisiin tietoturva- ja tietosuojakäytäntöihin. Lisäksi tietojärjestelmiin ja hyvinvointisovelluksiin kohdistuvia olennaisia vaatimuksia yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Olennaisten vaatimusten määräykset kohdistuvat ratkaisujen toiminnallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietoturvallisuuteen. Määräykset ohjaavat myös asiakas- ja hyvinvointitietoja käsittelevien järjestelmien ja sovellusten sertifiointia.

 
Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 23.11.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistussa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.
Lausuttava materiaali on julkaistu THL:n verkkosivulla.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Asiasanat

THL

Asiakastietolaki 703/2023

THL:n määräykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos