Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13551/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoa valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden edistämiseksi.
 
Tausta
Hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” todetaan, että hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.
 
Kiertotalouden strategista ohjelmaa valmistelemaan ympäristöministeriö asetti toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020 ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana oli työelämäprofessori Reijo Karhinen. Ohjausryhmässä olivat mukana keskeiset ministeriöt, Business Finland, Sitra sekä tutkimuslaitoksista Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Kiertotalousohjelman valmistelua tuki neljä teemaryhmää, kansalaisraati sekä touko-marraskuun ajan verkkoaivoriihi, jossa toteutettiin useita kyselyjä uusien ideoiden keräämiseksi.
 
Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö julkistivat 13.1.2021 ohjausryhmän ehdotuksen ”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi”.

Ohjelmaehdotuksen suositusten ja ehdotusten pohjalta on valmisteltu luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jossa linjataan keskeiset tavoittee sekä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet ohjelman kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Luonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.

Ohjelmaehdotuksen ruotsinkielinen versio tulee Lausuntopalveluun arviolta 10.2.2021.
Tavoitteet
Periaatepäätösehdotus pohjautuu visioon, jonka mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. 

Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen täytyy kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä.
Linkit

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/strategia/45125/kuvaukset - Hankeikkuna Kiertotalouden strateginen ohjelma

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162654 - Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

Liitteet:

VNP Kiertotalousohjelmasta (Luonnos 3.2.2021).docx - Luonnos Valtioneuvoston periaatepäätökseksi Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Kiertotalouden edistämisohjelman arvio 12012021_final.pdf - Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman arvio

Ett strategiskt program för cirkulär ekonomi_SV.pdf - Ny riktning: Ett strategiskt program för cirkulär ekonomi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2021 klo 16 mennessä.

Ohjelmaehdotuksen ruotsinkielinen versio tulee Lausuntopalveluun arviolta 10.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13551/2019.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Ympäristöministeriö:
neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p. 029 525 0202, taina.nikula@ym.fi
erityisasiantuntija Heikki Sorasahi, p. 029 525 0165, heikki.sorasahi@ym.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
erityisasiantuntija Sari Tasa p. 029 504 8242, sari.tasa@ym.fi


 
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Business Joensuu Oy    
Cursor Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Forssan Yrityskehitys Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy    
Into Seinäjoki Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskykän kaupunki    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Digipolis Oy    
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy    
Kokkolan seudun Kehitys Oy KOSEK    
Kouvola Innovaton Oy KINNO    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linnan Kehitys Oy    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUT-yliopisto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin Kehitysyhtiö MIKSEI Oy    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
POSINTRA Oy    
Prizztech Oy    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen seudun kehitys    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki - Business Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Väylävirasto    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Kunnat

rakennettu ympäristö

luonnonvarat

kiertotalous

hiilineutraalisuus

jäte, jätehuolto, julkinen hankinta