Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/179/2024

Vastausaika on päättynyt: 4.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ulkoministeriö pyytää lausuntoja Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.

Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Arviomuistiossa ehdotetaan muun muassa, että lain kokonaisuudistuksen yhteydessä Finnfundin nykyistä toimialaa laajennettaisiin uudessa laissa siten, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös muualle kuin kehittyvään maahan perustettua yritystä siinä tapauksessa, että rahoitus käytetään kehittyvässä maassa toteutettavaan investointiin. Yritys voisi siten olla perustettu esimerkiksi Suomeen.

Lisäksi arviomuistiossa ehdotetaan, että uudessa Finnfund-laissa Finnfundille säädettäisiin hoidettavaksi eräitä julkisia hallintotehtäviä, esimerkiksi valtionavustusten myöntäminen (perustuslain 124 §) ja ulkoministeriön päätöksentekoa valmistelevia tukitoimintoja. Arviomuistiossa päädytään esittämään, että Finnfundille perustettaisiin tytäryhtiö hoitamaan näitä julkisia hallintotehtäviä. Finnfundin liiketaloudellinen sijoitustoiminta puolestaan jäisi Finnfundin emoyhtiöön. Vaihtoehtoisina toteuttamiskeinoina arviomuistiossa on selvitetty myös niin sanottua ”yhden yhtiön mallia” ja ”virasto/yhtiö” –mallia. Lisäksi arviomuistiossa on käyty läpi muita Finnfundia koskevia säädösmuutostarpeita.

Tausta
Ulkoministeriö asetti 24.2.2023 työryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kehitysyhteistyön lainsäädännön muutostarpeita. Yksi säädöskokonaisuuksista koskee Finnfund-lain uudistamistarpeita. Finnfund-lain muutostarpeita selvitettiin alatyöryhmässä, jossa oli edustajia ulkoministeriöstä, Finnfundista, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Finnvera Oyj:sta ja Business Finlandista. Muutostarpeet on koottu oheiseen arviomuistioon.
Tavoitteet

Arviomuistion ehdotusten tavoitteena on ajantasaistaa Finnfundia koskeva lainsäädäntö. Tavoitteena on uusi Finnfund-laki, joka huomioi muuttuneen toimintaympäristön, vastaa perustuslain vaatimuksia ja mahdollistaa Finnfundin toiminnan kehittämisen.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM001:00/2024 - Projekt i statsrådets projektportal

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM004:00/2023 - Projekt för utvärdering av förändringar i utvecklingssamarbetets lagstiftning

Liitteet:

ARVIOMUISTIO FINNFUND_05022024.pdf - Arviomuistio (pdf)

Sammandrag_FINNFUND_svenska.pdf - Sammandrag på svenska

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.3.2024 lausuntopalvelu.fi kautta.
Vastausohjeet vastaanottajille

Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta arviomuistiosta. Myös tahoilla, joilta lausuntoa ei nimenomaisesti pyydetä, on mahdollisuus antaa lausunto.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat:

lainsäädäntösihteeri Sara Piirainen (p. +358 295 350 931, etunimi.sukunimi@gov.fi)

ylitarkastaja Oskar Kass (p. +358 50 471 2099, etunimi.sukunimi@gov.fi)
lainsäädäntöneuvos Johanna Lahti (p. +358 295 351 709, etunimi.sukunimi@gov.fi)
 

Jakelu:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fingo ry    
Finnwatch    
Finnvera    
Ihmisoikeuskeskus    
Ilmastorahasto Oy    
JUKO    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MTK    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Prof. emer. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
Prof. Veli-Pekka Viljanen    
Puolustusministeriö    
Pääomasijoittajat ry    
SAK    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisen yhteistyön rahasto Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

säädösvalmistelu

korkotukilainat

valtiontuki

Rahoitus

Finanssivalvonta

henkilöstö

kehitysyhteistyö

julkinen hallintotehtävä