Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23944/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Venäjän sota Ukrainassa on merkittävästi muuttanut talouden tilaa ja näkymää Suomessa. Suomea ja koko Eurooppaa uhkaa perustarpeisiin, kuten lämmitykseen, ruokaan ja kulutushyödykkeisiin, kohdistuva niukkuus, joka johtaa hintojen nousuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee välillisesti vaikuttamaan ostovoimaan myös Suomessa. Vastauksena vallitsevaan tilanteeseen hallitus päätti 1.9.2022 budjettiriihessä useista toimista kansalaisten ostovoiman tukemiseksi. Yhtenä tällaisena toimena hallitus päätti aloittaa valmistelun ulosoton suojaosuuden korottamiseksi takuueläkkeen tasolle. Korotetun suojaosuuden on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 ajan.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi. Suojaosuutta korottamalla lisättäisiin velallisten käyttöön jäävien tulojen määrää ja tuettaisiin siten heidän ostovoimaansa poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa.

Velallisen itsensä osalta laskettava suojaosuus ehdotetaan korotettavaksi 23,20 eurosta päivässä 29,52 euroon päivässä. Velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta laskettava suojaosuus olisi samalla tasolla kuin vuonna 2022 eli 8,34 euroa päivässä. Väliaikainen laki olisi voimassa vuoden ajan.

Esityksen mukaan edellä sanottuihin suojaosuuden määriin tehtäisiin ehdotetun väliaikaisen lain vahvistamisen jälkeen oikeusministeriön asetuksella indeksitarkistus. Tarkistamiseen sovellettaisiin kansaneläkeindeksistä annettua lakia (456/2001).
Linkit
Liitteet:

HE ulosottokaaren muuttamisesta.pdf - Esitysluonnos

Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagförslag.pdf - Lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2022.

Lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi normaalia lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa hallitusneuvos Terhi Salmela, puh. 0295 150 203, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto / professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto

suojaosuus