Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34423/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta.
Tausta
Hallituksen syksyn 2021 budjettiriihessä tehdyn linjauksen mukaan kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitetta nostetaan vuoteen 2030 ja selvitetään biokaasun ja sähköpolttoaineiden sisällyttäminen siihen. Nostolla tavoitellaan arviolta 0,5 miljoonan tonnin (Mt) päästövähennystä. Velvoitteen suuruutta tarkastellaan yhdessä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen kanssa kestävän raaka-ainepohjan rajallisuus ja kustannusvaikutukset huomioiden.

Hallituksen linjausta mukaillen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan (Valtioneuvoston selonteko: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma – kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp, jäljempänä Kaisu)) on kirjattu uutena taakanjakosektorin politiikkatoimena biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nosto 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kaisussa linjataan tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa.

Vastaavasti kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa (Valtioneuvoston selonteko: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, VNS 6/2022 vp) on linjattu kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen nostosta 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi strategiassa linjattiin, että selvitetään erityiskeinoja työkoneiden öljyn käytön vähentämiseen, kuten sähköistäminen ja biokaasun käyttö. Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia sisältää linjaukset energia- ja ilmastopolitiikasta ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmasto- ja energiastrategia kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppasektorilla, taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut.

Biokaasu säädettiin valmisteveron alaiseksi polttoaineeksi vuoden 2022 alussa. Poikkeuksena on kestäväksi osoitettu lämmityksessä ja työkoneissa käytettävä biokaasu, joka säädettiin verottomaksi. Kestävyyden osoittamiseksi toimija tarvitsee Energiaviraston hyväksymän kestävyysjärjestelmän. Muutoksen yhteydessä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin ei sisällytetty viittausta sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin, jossa säädetään biokaasun verotuksesta.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallituksen, KAISU:n sekä ilmasto- ja energiastrategian kirjauksia biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nostamisesta 30 prosenttiin vuonna 2030. Esityksellä tavoitellaan päästövähennyksiä taakanjakosektorilla.

Esityksen toisena tavoitteena on varmistaa, että jatkossa myös sähköverolain mukaiset verovelvolliset voivat hakea Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksyntää osoittaakseen biokaasun kestävyyden. Esityksellä korjataan kestävyyslain ja sähköverolain välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus. Samalla mahdollistetaan sähköverolakia koskevan ennakkotiedon hakemista.

Liitteet:

Luonnos HE biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain ja kestävyyslain muuttamisesta 11.7.2022.docx - Hallituksen esitys FI

Regeringens proposition.docx - Regeringens proposition (huvudsakliga innehåll och lagförslag)

Aikataulu
Lausuntoaika on 11.7.-9.8.2022.

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos (pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset) lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/34423/2021.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö, outi.vilen(a)gov.fi, puh. 029 504 7016 (paikalla 13.7. asti)
Teollisuusneuvos Pekka Gröndund, työ- ja elinkeinoministeriö, pekka.gronlund(a)gov.fi, puh. 029 506 4815 (paikalla 18.7. alkaen)
Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, työ- ja elinkeinoministeriö, nicoleta.kaitazis(a)gov.fi, puh. 029 504 7067 (paikalla 8.8. alkaen)
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Koneyrittäjät ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
St 1 Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
UPM-Kymmene Oyj    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

työkoneet

biokaasu

energia

uusiutuva energia

kestävyyskriteerit

Lämmitys

jakeluvelvoite

Biopolttoöljy