Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädösten muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1162/2021

Vastausaika on päättynyt: 28.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädösten muuttamiseksi.

Esityksellä muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (611/2011) sekä EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014) säännöksiä siltä osin, kuin markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, toimeenpanemiseksi on tarpeellista. Lakimuutosten voimaantultua muutetaan yhteensä seitsemää ympäristöministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetusta, joissa on tuotteita koskevaa sääntelyä. 

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muutetaan markkinavalvontalakia, sekä eräitä siihen liittyviä lakeja markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Tämä ympäristöministeriön hallituksen esitys liittyy kiinteästi työ- ja elinkeinoministeriön hallituksen esitykseen.

Tällä hallituksen esityksellä lisätään markkinavalvontalain soveltamisalaan yhteensä 11 ympäristöministeriön hallinnonalan tuoteryhmää. Näistä tuotteista säädetään ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja EU-ympäristömerkkilaissa sekä niiden nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa. Jatkossa näitä tuoteryhmiä koskevaan markkinavalvontaan sovelletaan markkinavalvontalain sääntelyä. Lisäksi jokaiselle tuoteryhmälle nimetään laeissa markkinavalvontaviranomainen.

Kolmen tuoteryhmän osalta markkinavalvontatehtävä on kokonaan uusi. Liikennepolttoaineiden ja EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinavalvonta osoitettaisiin Suomen ympäristökeskukselle, ja ajoneuvojen sekä niiden materiaalien ja osien markkinavalvonta osoitettaisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Uusista tehtävistä aiheutuu vaikutuksia talousarvioon, ja tehtäviin osoitettaisiin rahoitus valtion vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Hallituksen esityksessä muutetaan jätelain 25 ja 127 §:iä, jotka ovat samanaikaisesti muutettavana hallituksen esityksessä jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 40/2021. Lausunnolle lähetettävän hallituksen esityksen jätelain 25 ja 127 §:ien muutoksen pohjautuvat HE 40/2021 esitettyihin säännösmuutoksiin.
 
Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.
Tausta
EU:n uusi markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös, jonka soveltamisalaan kuuluu 70 eri EU:n tuotesäädöstä. Näistä 13 kuuluu ympäristöministeriön vastuulle. Asetuksessa säädetään markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista ja yhteistyömenettelyistä, tietyistä talouden toimijoiden tehtävistä sekä ulkorajavalvonnasta siltä osin kuin kyse on unionin markkinoille tulevien tuotteiden markkinavalvonnasta. Asetus tuli voimaan 15.7.2019 ja sen soveltaminen alkaa jäsenmaissa 16.7.2021.

Markkinavalvonta-asetuksella pyritään varmistamaan, että unionin markkinoilla asetetaan saataville ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita ja varmistetaan siten muun muassa terveyden ja turvallisuuden suojelun, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkea taso.

Ympäristöministeriön esityksessä on mahdollista huomioida ympäristölainsäädännön erityispiirteitä suhteessa markkinavalvontaan. Ympäristösääntelyssä on tärkeää erottaa ympäristönsuojeluun liittyvä yleinen ja pääasiallinen valvonta, joka on eri valvontaa ja poikkeaa tavoitteiltaan ja menettelyiltään markkinavalvonnasta.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saattaa ympäristönsuojelua koskevien tuotesäädösten markkinavalvontaa koskevat velvoitteet markkinavalvonta-asetuksen mukaisiksi.

Lisäämällä ympäristöhallinnon tuotteita koskevat säädökset markkinavalvontalain soveltamisalaan, yhdenmukaistetaan ja tehostetaan markkinavalvontaa kansallisesti myös ympäristöhallinnon tuotteiden osalta. Sääntelyn yhdenmukaistuminen olisi lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta.
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM106:00/2020 - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (TEM106:00/2020)

Liitteet:

HE_Markkinavalvonta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädösten muuttamisesta

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esityksessä ehdotetuista muutoksista antaa erityisasiantuntija Aino Pietarinen puh. +358 295 250 229. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Autoalan keskusliitto    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan Liitto ry    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Sähköteknisen kaupan liitto ry    
Sähkötieto ry    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

Ympäristönsuojelu

markkinavalvonta

vaatimustenmukaisuus

tuotesääntely