Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM014:00/2015

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa vuonna 2015 voimaan tulleen ilmastolain mukaisesti. Suunnitelma on valmisteltu ympäristöministeriön johdolla ja valmistelussa ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi Ilmastopaneeli on toiminut työryhmässä asiantuntijana. Ilmastolain mukaisesti suunnitelmasta järjestetään lausuntokierros.
Tausta
Ilmastolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelma varmistaa osaltaan, että ilmastolaissa linjattu kansallinen tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta saavutetaan vuonna 2050.
 
Suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa esitetään, miten ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Tämän lisäksi esitetään päästökehitysarviot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista niihin. Suunnitelmassa tarkastellaan päästökehitystä vuoteen 2030 asti. Valittu vuosi vastaa ilmastolain perustelujen mukaista tulkintaa keskipitkästä aikavälistä ja on lisäksi yhteensopiva EU:n ilmastopolitiikan aikahorisontin kanssa.
 
Suomi on Pariisin sopimuksessa sitoutunut osana EU:ta vähintään 40 % päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä. Komission ehdotukset 2030 tavoitteiden toimeenpanosta sekä päästökauppa- että taakanjakosektorilla ovat ilmastosuunnitelman lausuntoajankohtana edelleen käsiteltävänä ja päätöksiä odotetaan vuoden 2017 kuluessa. Politiikan epävarmuus on kuvattu analyyseissa ja huomioitu mm. ilmastosuunnitelman seurannasta ehdotetuissa linjauksissa.
 
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma laadittiin rinnakkain marraskuussa 2016 valmistuneen Energia- ja ilmastostrategian kanssa. Ilmastosuunnitelmaa varten valmisteltuja sektorikohtaisia suunnitelmia hyödynnettiin loppuvuonna 2016 strategian taakanjakosektoria koskevissa tarkasteluissa ja linjauksissa.
 
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarvioita on kehitetty, laadittu ja hyödynnetty monipuolisesti ilmastolain sisältämien suuntaviivojen mukaisesti. Taloudellisia vaikutusarvioita tehtiin sekä toimenpide- että ohjelmatasolla. Suunnitelmalle tehtiin myös sukupuolivaikutusten arviointi, ensimmäinen laatuaan kansallisessa ilmastopolitiikassa. Suunnitelmaluonnoksen valmisteluun on osallistunut laaja joukko sidosryhmiä.

 
Tavoitteet
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman tavoitteena on esittää ne toimenpiteet, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla Suomen EU-tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.
 
Linkit

http://www.ym.fi/ilmastosuunnitelma2030 - http://www.ym.fi/ilmastosuunnitelma2030 - Tämän linkin takaa löytyy kaikki ilmastosuunnitelman valmisteluun liittyvä julkinen materiaali, kuten ministeriöiden sektorisuunnitelmat, tutkijoiden vaikutusarvioinnin tuloksia, kaikkien sidosryhmätapaamisten aineistot sekä valmistelun etenemistä seuraava ilmastoblogi. Sivustolta löytyy lisäksi linkit ilmastolakiin, ilmastolainsäädäntöön sekä kansalliseen että kansainväliseen ilmastopolitiikkaan.

http://www.energiajailmasto.fi/ - Tämä linkki avaa kesällä 2016 kansalaisille avoinna olleen sivuston, jonka kautta oli mahdollista kommentoida sekä ilmastosuunnitelman että energia- ja ilmastostrategian tuolloin tiedossa olleita toimenpiteitä. Kommentit ovat edelleen luettavissa.

http://tem.fi/strategia2016 - Täältä löytyy marraskuussa 2016 eduskunnalle selontekona annettu Energia- ja ilmastostrategia, jossa osa ilmastosuunnitelmaan kuuluvista taakanjakosektorin toimista on jo linjattu ja joka siten vaikuttaa myös ilmastosuunnitelman päästövähennystoimenpiteisiin. Sivustolla on saatavissa myös laajasti strategian valmisteluprosessissa käytettyjä asiantuntija-aineistoja sekä strategian taustaraportti, joka sisältää tarkemmat tiedot strategian taustaoletuksista.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 31.5.2017. Lausunnot käsitellään kesäkuun aikana ja otetaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Valmis suunnitelma hyväksytään valtioneuvostossa ja annetaan eduskunnalle selontekona kesällä 2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Vain erityistapauksissa otamme vastaan lausuntoja muussa muodossa. Muulla tavalla toimitettuun lausuntoon on pyydettävä erikseen lupa lausuntopyynnön valmistelijoilta 15.5.2017 mennessä.
 
Huomaathan, että lausunnonantaja voi lähettää laatimansa lausunnon organisaatiossaan hyväksyttäväksi ennen kuin hän lähettää sen julkaistavaksi lausuntopalvelussa. Lausunnon antamisessa on syytä noudattaa organisaation omia sääntöjä.
 
Kaikki lausuntopalvelu.fi:ssä annetut lausunnot menevät suoraan tiedoksi myös ympäristöministeriön kirjaamolle ja tulevat näin arkistoiduksi ilman, että niitä tarvitsee lähettää kirjallisesti tai erikseen sähköpostilla. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös ruotsiksi.
 
Lausuntopyyntö muodostuu useasta osasta:
1) lausuntopyynnössä esitetään suunnitelman keskeisimpiin kohtiin (linjaukset, poikkileikkaavat teemat sekä vaikutukset ja osallistaminen) liittyviä kysymyksiä. Ensisijaisesti lausuntoa pyydetään vastauksena näihin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole kaikkien lausunnonantajien pakko vastata, mutta se on toki mahdollista. Valmistelun kannalta on toivottavaa, että vastaajat keskittyvät erityisesti heitä tai edustamaansa tahoa koskeviin kysymyksiin tai niihin aiheisiin, joista heillä on asiantuntemusta.
2) Lisäksi lausuntopyynnössä on yleinen kommentointiosio, jossa voi kommentoida suunnitelmaa kokonaisuudessaan tai antaa muuten yleisesti kommentteja ja ehdotuksia suunnitelmaan liittyen. Pääasiassa pyydetään kommentoimaan suunnitelmaa kysymyksiin vastaamalla.
Huom! Yleinen kommenttiosio on käytössä vain niitä kommentteja varten, jotka eivät suoraan liity kysymyksissä käsiteltyihin suunnitelman aiheisiin/osioihin.
 
Valmistelijat
Lausuntopyynnöstä vastaa Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) työryhmän puheenjohtaja Merja Turunen (etunimi.sukunimi@ym.fi)
 
Kysymyksiin lausuntopyyntöön tai yleisesti suunnitelmaan liittyen vastaa työryhmän sihteeri Johanna Kentala-Lehtonen (etunimi.sukunimi@ym.fi) sekä työryhmän jäsen Pirkko Heikinheimo (etunimi.sukunimi@ym.fi).


 
Jakelu:
Akava    
Asikkalan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Autoliitto    
Autotuojat    
Bioenergia ry    
Climate Leadership Council    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan maakuntaliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Green Building Council Finland - FIGBC    
Greenpeace Suomi    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Iin kunta    
Ilmajoen kunta    
Ilmastolähettiläs 2016-2017 Allianssi ry    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilomantsin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Insinööriliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jätelaitosyhdistys JLY ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto ry    
Kauppapuutarhaliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
Kiteen kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Linja-autoliitto    
Liperin kunta    
Logistiikkayritysten liitto    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät    
Maaseutuvirasto    
Maskun kunta    
Metallityöväen Liitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
MTK ry    
Muhoksen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskyvaroitus - Storm Warning ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry    
Natur och miljö    
Nurmeksen kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Parikkalan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan Liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Pro Luomu ry    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puolustusministeriö    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto ry    
Päijät-Hämeen Liitto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokatieto yhdistys ry    
Ruokolahden kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura - FEE Suomi    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Talotekniikkateollisuus ry    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvotiedon keskus Minna    
Tekes    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tohmajärven kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupunki    
Valonia - Varsinais-Suomen Kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF    
Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP ry    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

Kunnat

julkiset hankinnat

liikenne

ilmastopolitiikka

ilmastolaki

ilmasto

maatalous

jätehuolto

rakennusten lämmitys

F-kaasut

työkoneet

kulutus

hiilidioksidipäästöt