Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM068:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 8.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö asetti 21.8.2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Työryhmän toimikausi alkoi 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019. Selvitys on ajankohtainen, sillä nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan ja käytön ei ole katsottu vastaavan yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Työryhmän tehtävänä on esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi. Tähän kuuluu esitys toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvaus viranomaisten roolista henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Tarkoituksena on tuottaa malli, jossa henkilön yksilöivä tunnus ja siihen liittyvät tiedot voidaan hallita erillisinä sekä toiminnallisesti että juridisesti.

Tuottamassaan väliraportissa johtoryhmä esittää kuvauksen henkilön yksilöinnin nykytilasta sekä eräissä muissa maissa käytetyistä sääntelyratkaisuista työryhmässä tähän asti tehdyn selvityksen pohjalta. Tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys tämänhetkisestä tilanteesta ja sen ongelmista. Väliraportissa esitetään myös mahdollisia toimintamalleja jatkotyön ja keskustelun pohjaksi. Työryhmä on laatinut kolme vaihtoehtoista mallia sen mukaan, kuinka laajoja muutoksia olisi mahdollista toteuttaa. Tarkempaa vaikutustenarviointia voidaan tehdä vasta, kun on valittu vaihtoehtoiset mallit jatkotyöskentelyn lähtökohdiksi.
Tavoitteet
Väliraportin pohjalta on tarkoitus linjata työn jatkoa ja tunnistaa tarkemmin selvitettäviä kysymyksiä. Johtoryhmän tarkoituksena ei vielä tässä vaiheessa ole ollut antaa valmiita ehdotuksia uudistuksesta. Aihetta koskeva jatkokeskustelu, tarkempi toimintamalliin liittyvien kysymysten ja vaikutusten arviointi sekä eri osapuolten kuuleminen on tarpeen.

Tässä tarkoituksessa valtiovarainministeriö katsoo myös tarpeelliseksi julkaista väliraportin sidosryhmien kannanottoja ja tiedonkeruuta varten. Työn ollessa vielä kesken on tarkoituksenmukaista kuulla laajemmin eri toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä selvityksen suunnasta. Palautteen ja saatujen tietojen pohjalta arvioidaan jatkoselvityksen painopisteitä ja laajuutta. Kuulemisen tarkoituksena on myös saada uusia näkemyksiä ja tulokulmia jatkotyön tueksi.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM068:00/2017 - Hankkeen tiedot valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Liitteet:
Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää vastauksia kuulemiseen 8.2.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastauksessa voidaan hyödyntää alla olevia kysymyksiä tai vastaus voidaan antaa muulla tavoin jäsenneltynä avovastauksena tähän tarkoitettuun kysymyskenttään.

Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen, +358 29 553 0930, kimmo.makinen(at)vm.fi sekä lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, + 358 29 553 0491, maarit.huotari(at)vm.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty International Suomen osasto ry    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Dreamwear Club ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen maistraatti    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin maistraatti    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen ohjelmistoyrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Translasten ja -nuorten perheet ry    
Transparency International Suomi ry    
Trasek ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

tietojärjestemät

väestötietojärjestelmä

Tiedonhallinta

henkilöllisyys

henkilötunnus