Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma

Kansallinen merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5603/2018

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunnon kansallisesta merimetsostrategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta.
 
Tausta
Suomessa pesi vuonna 2018 noin 26 700 merimetsoparia. Kannan kasvu on viime vuosina tasaantunut muutamaan prosenttiin, mikä vastaa noin 700 yksilön lisäystä vuoteen 2017 verrattuna. Yhdyskuntien määrä oli vuonna 2018 edellisten vuosien keskiarvoa vastaavasti 49.
 
Ympäristöministeriön vuonna 2015 asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia toimenpide-ehdotukset merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi kestävällä tavalla. Tavoitteena oli saavuttaa eri tahojen välillä yhteisymmärrys merimetsokannan kokoon ja kasvuun liittyvistä tiedoista, lintujen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja rajoittamiskeinoista sekä tehdä jatkotoimia koskevia ehdotuksia. Työryhmä jätti raporttinsa 6.4.2016 ja esitti muun muassa vuonna 2005 julkaistun merimetson kannanhoitosuunnitelman päivittämistä tarvittaessa.
 
Vaikka kannan kasvussa on viitteitä tasaantumisesta ja edellisen työryhmän suosittelemia toimia on toteutettu, ongelmia vaikutti esiintyvän yhä siinä määrin, että katsottiin edelleen tarpeelliseksi kehittää toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja varautua myös tuleviin muutoksiin.
Tavoitteet
​Ympäristöministeriö asetti 18.10.2018 työryhmän laatimaan strategia ja toimintasuunnitelma merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi.Työryhmän asettamisen tavoitteena oli laatia ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä toimenpidesuunnitelma strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
 
Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle kansallisen merimetsostrategian ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman. Tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa merimetson suotuisa suojelutaso säilyttäen sekä merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentäminen erityisesti kalataloudelle. Toimenpidesuunnitelman tarkoituksena on löytää puitteet yhteiselle näkemykselle mahdollisista ratkaisuista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2019 kello 15.00 ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa asiantuntija Roosa Atula, +358 50 596 1139, roosa.atula@ym.fi
Jakelu:
BirdLife Suomi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset    
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo    
Kalatalouden keskusliitto    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto r.y.    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund – SLC