Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä

Arviomuistio tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 15/41/2017

Vastausaika on päättynyt: 13.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191 kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (jäljempänä asetus) hyväksyttiin 6 päivänä heinäkuuta 2016. Asetuksen tavoitteena on vähentää asiakirjojen hyväksymiseen liittyvien muodollisuuksien aiheuttamaa oikeudellista epävarmuutta, kustannuksia ja pitkällisiä menettelyjä. Asetus tulee täysimääräisesti sovellettavaksi 16 päivänä helmikuuta 2019.
                     
Asetuksessa on kysymys jäsenvaltioiden viranomaisten antamien tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymiseen liittyvien hallinnollisten muodollisuuksien vähentämisestä rajat ylittävissä tilanteissa. Asetuksen soveltamisalaan kuuluva yleinen asiakirja on hyväksyttävä ilman laillistamista tai vastaavaa muodollisuutta kuten niin sanottua apostille-todistusta, kun se esitetään toisen jäsenvaltion viranomaiselle. Viranomaiset eivät saa myöskään vaatia alkuperäisen asiakirjan ja sen oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämistä samanaikaisesti. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan kaikilla unionin virallisilla kielillä tiettyihin yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joita käytetään käännösapuna. Asetus ei koske asiakirjojen vaikutusten tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.
 
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio, jonka tarkoituksena on taustoittaa sääntelyn nykytilaa ja kartoittaa asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämät täydentävät lainsäädäntötoimet.
 
Linkit

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=FI - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 13.4.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämiä toimenpiteitä koskevasta arviomuistiosta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat erityisasiantuntija Johanna Hossa, puh. 02951 50195, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi ja lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02951 50147, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Jakelu:
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan maistraatti, Helsingin yksikkö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

henkilöoikeus

asiakirjat