Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elokuvien yhteistuotantoa koskevan EN:n uudistetun yleissopimuksen voimaansaattamiseksi

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till sättande i kraft av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmer

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM031:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 12.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings - och kulturministeriet ber om utlåtanden om följande utkast: regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmer samt till lag om en europeisk konvention om samproduktion av filmer.
Bakgrund
Europarådets europeiska konvention om samproduktion av filmer (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) från 1992 trädde i kraft internationellt 1.4.1994. I avtalet bestäms om förhållandet mellan de avtalsslutande parterna vid samproduktion av multilaterala filmer med ursprung i de avtalsslutande parternas territorium. Avtalet innehåller bestämmelser bl.a. om finansiering av filmer och om förmåner som beviljas filmer. För Finlands del trädde konventionen (FördrS 48/1995) i kraft 1.9.1995 på förordningsnivå i enlighet med dåvarande författningsrättsliga praxis.

Konventionen reviderades 30.1.2017 och den reviderade konventionen trädde i kraft internationellt 1.10.2017. Den reviderade konventionen uppdaterar bestämmelserna i 1992 års konvention så att de motsvarar förändringarna i omvärlden. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. villkoren för erhållande av kraftvärmestatus, samproducenternas finansieringsandelar, rättigheterna för samproducenter av filmverk och samproduktioner som gäller finansieringen. Syftet med konventionen är att främja och underlätta uppkomsten av samproduktioner av filmer mellan parterna genom att fastställa regler för samproduktion. Konventionen är öppen för undertecknande både för Europarådets medlemsstater och för andra stater som är parter i Europeiska kulturkonventionen.

Finland undertecknade den reviderade konventionen 18.11.2020. Tillämpningen av konventionen förutsätter förutom att konventionen undertecknas också att den sätts i kraft nationellt.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja uppkomsten av samproduktioner av filmer på ett smidigare och lättare sätt än tidigare genom att fastställa en miniminivå för de regler som ska tillämpas på samproduktioner. I fråga om den europeiska konventionen riktar sig detta mål till europeiska kraftvärmeverk, i fråga om den reviderade konventionen riktar sig målet i större utsträckning till internationella kraftvärmeverk. Propositionen syftar dessutom till att stärka den gemensamma produktionen av filmer som ett verktyg för att skapa och uttrycka kulturell mångfald och på så sätt förverkliga målen i den europeiska kulturkonventionen och konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som Finland har godkänt.
Länkar:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM031:00/2020 - Säädösvalmisteluhankkeen hankesivu (OKM)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/220 - Vuoden 2017 uudistettu yleissopimus (CETS nro 220), Euroopan neuvoston sivusto

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/147 - Vuoden 1992 eurooppalainen yleissopimus (ETS nro 147), Euroopan neuvoston sivusto

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19951002 - Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk (1002/1995)

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950048/19950048_1 - Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (1002/1995)

Bilagor:

Elokuvien yhteistuotantoa koskeva Euroopan neuvoston uudistettu yleissopimus_fi.docx -

Europarådets konvention om samproduktion av filmverk (reviderad).docx -

HE_elokuvien_yhteistuotanto_sv_lausunnoille.docx - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

HE elokuvien yhteistuotanto_fi_lausuntopyyntöversio.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast 12.3.2021.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Även andra än de som tar emot begäran om utlåtande kan yttra sig om utkastet till regeringsproposition.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings - och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). I utlåtandena ombeds man använda diarienummer VN/2105/2020 som referens.
 
Observera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras i projektfönstret.
Beredare
Regeringsråd Hanna Kiiskinen, hanna.kiiskinen@minedu.fi, tfn. 0295 330 086
Kulturråd Laura Mäkelä, laura.makela@minedu.fi, tfn. 0295 330 222
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Audiovisual Producers Finland    
Business Finland Oy    
Elisa Oyj    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kopiosto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
MTV Oy    
Nelonen Media Live Oy    
Sisäministeriö    
Suomen elokuvasäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Ämnesord

film, samproduktion, Europarådet, statsfördrag