Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lapsenhuoltolain uudistaminen

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 31/41/2015

Vastausaika on päättynyt: 1.12.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Oikeusministeriö asetti 30 päivänä syyskuuta 2016 työryhmän valmistelemaan ehdotusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (361/1983) uudistamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, miltä osin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa ja sen soveltamisessa todetut epäkohdat on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista korjata lakia muuttamalla, sekä valmistella tarvittavat lakiehdotukset. Lisäksi asetettiin seurantaryhmä seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Lapsenhuoltolain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Työryhmän työn lähtökohtana oli oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laadittu muistio lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi, muistiosta saatu lausuntopalaute (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016) sekä asiasta keväällä 2016 järjestetystä verkkokeskustelusta saatu palaute (OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016).

Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8 - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 1.12.2017.

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Lapsenhuoltolain uudistaminen” (OM Mietintöjä ja lausuntoja 47/2017). Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, ettälausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 50332, sähköposti etunimi.S.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteestalausuntopalvelu.om@om.fi.

Jakelu:
Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Espoon käräjäoikeus    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etävanhempien liitto ry    
Fasper-hanke/Suomen sovittelufoorumi ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaapatut Lapset ry    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisten Linja Suomessa ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Oulun kaupunki/Sosiaali- ja perhepalvelut    
Perhehoitoliitto ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Professori emeritus Markku Helin    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sateenkaariperheet ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Isovanhemmat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen kaupunki/Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hovioikeus    
Tutkijatohtori Hannele Tolonen    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väestöliitto ry    
Väestörekisterikeskus    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Asiasanat

perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus

familjerätt, vårdnad om barn, umgängesrätt, rättegång, processrätt