Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28720/2023

Vastausaika on päättynyt: 10.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia (66/2016) siten, että Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Lakiin lisättäisiin Finanssivalvonnan valvontatehtäväänsä tarvitsemat toimivaltasäännökset. Valvonnan siirrosta aiheutuvat säännösmuutokset tehtäisiin myös Finanssivalvonnasta annettuun lakiin (878/2008) sekä Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettuun lakiin (1209/2023).

Lisäksi Kevasta annettua lakia muutettaisiin siten, että Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle asetetut erityiset kelpoisuusvaatimukset ja toimintavelvoitteet vastaisivat pääsääntöisesti työeläkeyhtiöiden johdolle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Lakiin tehtäisiin myös useita pienempiä muutoksia.
Tausta
Kevan toiminnan yleinen valvonta on tällä hetkellä säädetty valtiovarainministeriön tehtäväksi, kun taas Kevan sijoitustoiminnan valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Valvontavastuun jakautuminen ministeriön ja Finanssivalvonnan kesken on osoittautunut jossain määrin ongelmalliseksi muun muassa sen vuoksi, että ministeriöt eivät lähtökohtaisesti ole valvontaorganisaatioita ja Finanssivalvonta ei voi nykysääntelyn puitteissa valvoa Kevan hallintoa huolimatta hallinnon ja sijoitustoiminnan keskinäisestä yhteydestä. Myös eduskunnan valiokunnat ovat ottaneet asiaan kantaa ja esittäneet, että Kevaa koskevien valvontaoikeuksien sekä valvontavastuiden tulisi muodostaa selkeä ja toimiva kokonaisuus.

Tällä hetkellä Kevan johtoa koskevat vaatimukset ja toimintavelvoitteet poikkeavat työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista ja toimintavelvoitteista. Lähtökohtaisesti kelpoisuusvaatimusten tulisi olla työeläkeyhtiöissä ja Kevassa soveltuvin osin samanlaiset ottaen huomioon esimerkiksi yhteinen toimiala ja Kevan sijoitustoiminnan laajuus. Kevan toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksia koskevaan sääntelyyn on ottanut kantaa myös eduskunnan talousvaliokunta, joka on pitänyt sääntelyn symmetrisyyden vuoksi tärkeänä, että kelpoisuusvaatimuksia kehitettäisiin yhdenmukaisemmiksi työeläkeyhtiöiden toimitusjohtajilta nykyisin edellytettyjen vaatimusten kanssa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa Kevan toiminnan valvontaa sekä poistaa nykyiseen, valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan kesken jaettuun valvontaan ja ministeriön valvontarooliin liittyviä katvealueita ja ristiriitatilanteita.

Tavoitteena on myös tarkentaa Kevan hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa koskevia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia ja toimintavelvoitteita siten, että Kevasta annetun lain sääntely takaisi toimitusjohtajan osaamisen ja asiantuntemuksen sekä sen ammattitaitoisen ja luotettavan toiminnan.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM130:00/2023 - Linkki hankkeeseen valtioneuvoston hankeikkunassa

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM130:00/2023 - Länk till projektet på statsrådets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa hallitusneuvos Ville Koponen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, p. 02955 30504
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hyvil Oy    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan neuvottejärjestö Juko ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Jämsän kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansallinen Kokoomus    
Kansaneläkelaitos    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keva    
Kouvolan kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuusamon kaupunki    
Liike Nyt    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työeläkevakuuttajat Tela ry    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vasemmistoliitto    
Vihreä liitto    
Asiasanat

Finanssivalvonta

Finansinspektionen

eläkelaitokset

Keva

Kevasta annettu laki

Lag om Keva

pensionsanstalter