Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6594/2018

Vastausaika on päättynyt: 3.7.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Viron merialuesuunnitelman (merialuekaava) laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Suomi on jo aiemmin (20.12.2018)  ilmoittanut osallistuvansa Viron merialuesuunnitelman ympäristöarviointiin.

Merialueiden kaavoituksen tavoitteena on sopia Viron merialueiden käyttöperiaatteista pitkällä aikavälillä meriympäristön hyvään tilaan panostamiseksi ja sen säilyttämiseksi sekä meritalouden edistämiseksi.

Tavoitteet

Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

Linkit

http://mereala.hendrikson.ee/eskiislahendus-en.html - Merialuesuunnitelmaluonnos karttakuvana - Havsplan för Estland på kartan (käytä Internet Explorer -selainta - använda Internet Explorer)

Liitteet:

Notification of Estonian Maritime Spatial Plan_20052019.pdf - Viron ympäristöviranomaisten tiedoksianto merialuesuunnitelmasta 20.5.2019 (englanniksi) - Underrättelse från Estlands miljömyndigheter om havsplanen för Estland (på engelska)

Estonian_Maritime Spatial Plan_draft_plan_FI.pdf - Viron merialuesuunnitelmaluonnos (suomeksi) - Havsplanen för Estland (på finska)

Estonian_Maritime Spatial Plan_draft_plan_ENG.pdf - Viron merialuesuunnitelmaluonnos (englanniksi) - Havsplanen för Estland (på engelska)

Sammandrag av havsplanen för Estland.pdf - Tiivistelmä Viron merialuesuunnitelmasta (ruotsiksi) - Sammandrag av havsplanen för Estland (på svenska)

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 3. heinäkuuta 2019 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin maakuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto (ent. Evira)    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska lantbruksproducenternars centralförbund SLC rf    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

miljökonsekvensbeskrivning

merialuesuunnittelu

merialuesuunnitelma

ympäristöarviointi

havsplanering

havsplan