Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6830/2018

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
OIkeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi taloudenhallinnan neuvottelukunnasta. Luonnos on sisällöltään pääosin sama kuin voimassa oleva samanniminen asetus (278/2006). Uusi asetus tarvitaan, koska talous- ja velkaneuvonnasta annetun uuden lain (813/2017) johdosta talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä oikeusministeriölle 1.1.2019 lukien.
Tausta
Talous- ja velkaneuvonnasta annettu laki (813/2018) tulee voimaan 1.1.2019. Lailla kumotaan samanniminen laki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000).
 
Uuden lain 3 §:n mukaan oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston asettama neuvottelukunta taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan nimestä, tehtävistä, asettamisesta, jäsenistä ja toiminnan järjestämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
 
Voimassa olevassa laissa on vastaava säännös (2a §), jonka mukaan neuvottelukunta voi toimia kauppa- ja teollisuusministeriön (nyk työ- ja elinkeinoministeriön) yhteydessä. Lainkohdan nojalla valtioneuvosto on antanut asetuksen taloudenhallinnan neuvottelukunnasta (278/2006), joka kumoutuu uuden lain voimaan tullessa 1.1.2019 lukien. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto antaa edelleen saman sisältöisen asetuksen taloudenhallinnan neuvottelukunnasta. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy uuden lain johdosta työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Asetukseen tehtäisiin organisaatiomuutoksen edellyttämät teknisluontoiset muutokset. Lisäksi taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävistä säädettäisiin osittain yleispiirteisemmin kuin kumoutuvassa asetuksessa.
 
 
Liitteet:

Asetusluonnos 4.12.2018.docx - Asetusluonnos

Asetusluonnos.sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

Muistioluonnos 4.12.2018.docx - Perustelumuistio

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 25.1.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet/Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Maaria Rubanin, 02951 50140, etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jakelu:
ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Finanssialan keskusliitto    
Finanssivalvonta    
FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin yliopisto, kotitalous    
Helsingin yliopisto, Kuluttajaekonomia    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto ry    
Marthaförbundet r.y.    
Marttaliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Perimistoimistojen Liitto ry    
Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen asiakastieto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Pankki    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Takuusäätiö    
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT    
Talous- ja velkaneuvonta, Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Asiasanat

talous- ja velkaneuvonta, talouden hallinta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, ekonomihantering