Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33337/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi huumausainelain muuttamisesta.
 
Esitysluonnoksen käännöstyö on viivästynyt. Ruotsinkielinen versio lähetetään lausuntokierrokselle niin pian kuin mahdollista, ja lausuntoaika tulee olemaan yhtä pitkä kuin suomenkielisellä versiolla. / Översättningen av propositionsutkastet har fördröjts. Den svenskspråkiga versionen sänds på remiss så snart som möjligt, och remisstiden kommer att vara lika lång som den finskspråkiga versionen.
Tausta
Hallituksen esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen 3.6 ”Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi” ja siinä mainittuihin tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa riippuvuuksien vähentäminen ja nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen.
 
Esityksen valmisteluun ovat johtaneet myös valvontaviranomaisten tunnistamat tarpeet selkiyttää hampun viljelyn asemaa. Lisäksi kiinnostus hamppukasvia kohtaan on kasvanut sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa, mutta raja laillisen ja kielletyn hampunviljelyn välillä ei ole riittävän selvä.
 
Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelua varten ei ole perustettu erillistä työryhmää, mutta esitystä on valmisteltu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan sekä Fimean kanssa.
 
Esitysluonnos pohjautuu osittain versioon, joka oli lausuntokierroksella viime vuonna. Esitysluonnosta on muokattu aiemmin saadun lausuntopalautteen pohjalta. Keskeisimmät muutokset verrattuna aiemmin lausunnoilla olleeseen versioon ovat seuraavat:
 
- myös sellaisten hampun viljelijöiden, jotka hakevat viljelylle EU:n maataloustukea, olisi tehtävä viljelystä etukäteen ilmoitus Fimealle
- hampun kasvinjalostus mahdollistettaisiin säätämällä se luvanvaraiseksi.
 
Pyydämme ottamaan huomioon, että osa esitykseen sisältyvistä säännöksistä on kirjoitettu siinä muodossa, jossa ne ovat eduskunnan vastauksessa EV 50/2022 vp.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkiyttää hampun viljelyn asemaa ja sadon sallittuja käyttötarkoituksia. Tällä tavoin pyritään ehkäisemään hampun viljelyä käytettäväksi huumausaineena ja samalla turvaamaan sellaisten viljelijöiden asemaa, jotka viljelevät hamppua laillisesti elinkeinotoiminnassa.
 
Lisäksi tavoitteena on, että hampun kasvinjalostus olisi sallittua mutta kuitenkin säänneltyä siten, että voitaisiin varmistua, että jalostustoiminnan todellisena tarkoituksena on uusien hamppulajikkeiden kehittäminen ja niiden hakeminen siemenlain 8 §:ssä tarkoitettuun kasvilajikeluetteloon. Suomen viljelyolosuhteet poikkeavat muun Euroopan viljelyolosuhteista muun muassa lyhyemmän kasvukauden vuoksi. Tämän vuoksi on tarpeen voida jatkossakin jalostaa nimenomaan Suomen oloihin soveltuvia hamppulajikkeita.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy maanantaina 6.6.2022. Lausuntoaika on normaalia lyhyempi, koska esitysluonnos pohjautuu versioon, joka oli lausuntokierroksella viime vuonna.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla Hankeikkuna-palvelussa. Yksityishenkilöiden lausuntoja ei kuitenkaan automaattisesti julkaista Hankeikkuna-palvelussa. Jos yksityishenkilö haluaa, että hänen lausuntonsa julkaistaan myös Hankeikkunassa, hänen tulee lähettää tästä pyyntö osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi ja mainita pyynnössä hankkeen tunniste STM151:00/2021.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, puhelin 0295 163 713 ja sähköposti elina.kotovirta@gov.fi
Jos teillä on kysyttävää EU:n maataloustuista, olkaa yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevaan virkamieheen Juha Paloseen, puhelin 0295 162 356 ja sähköposti juha.palonen@gov.fi
 
Jakelu:
Aluehallintovirastot    
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / EPT-järjestöverkosto    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Finola Oy    
Helsingin yliopisto    
Impolan kasvitila    
Itä-Suomen yliopisto    
Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry    
Linnunradan tila    
Luomuliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun Kehittäjät ry    
Maatiainen ry    
Marttaliitto ry    
Murtolan HamppuFarmi Oy    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjoinen Aurinko Oy    
Poliisihallitus    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry    
Ruokavirasto    
Siemenkauppiaitten Yhdistys r.y.    
Sisäministeriö    
Suomen 4H-liitto r.y.    
Suomen kannabisyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Trans Farm Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

maatalous

huumausaineet

kannabis

jordbruks